Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  14. JUNA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  2. Prijedlog izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  7. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmjeni cijena usluga JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  9. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Damijeta - Arapska Republika Egipat;
  10. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Bursa - Republika Turska;
  11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović-Zmaj“, Novi Pazar;
  12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Novi Pazar;
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Mur“, Novi Pazar;
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Bratstvo“, Novi Pazar;
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“, Osaonica-Novi Pazar;
  16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Trnava-Novi Pazar;
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“, Novi Pazar;
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Rastko Nemanjić“, Deževa-Novi Pazar;
  19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Novi Pazar;
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole, Novi Pazar;
  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Gimnazije, Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Škole za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Kulturnog centra Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Kulturnog centra Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Ustanove za sport Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Ustanove za sport Novi Pazar;
  35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju „Hygia Pharm“ d.o.o. Novi Pazar, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/305 na kat. parceli br. 9946 KO Novi Pazar;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šemsović Muameru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 4/26 na kat. parceli br. 7919 KO Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hasanović Enveru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/402 na kat. parceli br. 11284/4 KO Novi Pazar;
  42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šemović Fadilu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 32/65 na kat. parceli br. 10787/15 KO Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kolašinac Ahmedinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 25/317 na kat. parceli br. 2572 KO Novi Pazar;
  44. Donošenje Odluke kojom se obavezuju gradsko veće da podnese detaljan izveštaj o preduzetim mjerama za saniranje ekološke katastrofe u vodotokovima na teritoriji grada Novog Pazara (dopunska tačka)
  45. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  23. MAJA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje u oblasti upravljanja otpadom grada Novog Pazara, opštine Raška i opštine Tutin;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora i pokretanje postupka o osnivanju regionalnog privrednog društva kao društva kapitala;
  3. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  5. MAJA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda, za 2022. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”, za 2021. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2021. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2021. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2021. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2021. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2021. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2021. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2021. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove za sport Novi Pazar, za 2021. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javne ustanove Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2021. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Republičkom zavodu za statistiku;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena vode i kanalizacije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“;
  28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor direktora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Kulturnog centra Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JU Kancelarije za mlade Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  32. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o promjeni naziva Tehničke škole Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“, Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora „Tehničke škole“, Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju doktora medicine određenih za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdrastvene ustanove na teritoriji grada Novog Pazara i izdavanja potvrde o smrti;
  36. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  10. FEBRUARA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izvještaja za godinu završenu 31. decembra 2020. godine, sa Izvještajem revizora;
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim upravama grada Novog Pazara;
  5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenika članova, sekretara i zamjenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar o izmjeni Odluke br. 121 od 7. februara 2020. godine;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2022. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2022. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2022. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2022. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2022. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za sport Novi Pazar, za 2022. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2022. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Apotekarske ustanove Novi Pazar, za 2022. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2022. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar;
  22. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Adilović Besima;
  23. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Šabanović Ismaila;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kancelarija za mlade Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Kancelarijа za mlade“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  28. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Savjeta za bezbednost grada Novog Pazara;
  29. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
  30. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje Konkursa za imenovanje direktora;
  31. Prijedlog Rješenja o otuđenju „DACIĆ PROM“ DOO Novi Pazar, uz naknadu, putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju, poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara, označenog na kat. parceli br. 725 KO Novi Pazar, na potesu „ Stane Bačanin“;
  32. Prijedlog Rješenja o otuđenju Idrizović Ismetu i Idrizović Dževdetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 107/344 na kat. parceli br. 6462 KO Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerlek Hasibu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 84/716 na kat. parceli br. 4143/1 KO Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o otuđenju Sinančević Šabanu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 14/300 na kat. parceli br. 6865 KO Novi Pazar;
  35. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar