Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  4. SEPTEMBRA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:.

  1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Plana i programa rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena vode i kanalizacije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  7. Prijedlog Odluke o ukidanju Apotekarske ustanove Novi Pazar;
  8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju i administrativni prijenos nepokretnosti br. 6644/4, 6645/1, 6649/2 i 6650/1 KO Novi Pazar;
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  10. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Pazar;
  11. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora „Škole za dizajn tekstila i kože“ Novi Pazar;
  12. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Pazar;
  13. Prijedlog Rješenja o razrešenju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole Novi Pazar;
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole Novi Pazar;
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  16. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dobardžić Faketi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara na kat. parceli br. 7528 KO Novi Pazar;
  17. Odbornička pitanja

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  16. JUNA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:.

  1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes oko parcela 224/1 i 224/2 KO Banja;
  2. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2023. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti na teritoriji grada Novog Pazara;
  5. Prijedlog Odluke o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”, za 2022. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2022. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2022. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2022. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2022. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju  Novi Pazar, za 2022. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2022. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne Turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2022. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove za sport Novi Pazar, za 2022. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2022. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program  rada  JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2023. godinu;
  24. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  25. Prijedlog Godišnjeg plana Komunalne milicije grada Novog Pazara za 2023. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o preimenovanju naziva kraka/dijela ulice Branislava Bakračevića u naselju Šestovo-Novi Pazar;
  27. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku o promjeni naziva Osnovne škole „Mur“;
  28. Prijedlog Rješenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Pazar; (dopunska tačka)
  29. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora „Ugostiteljsko-turističke škole“ u Novom Pazaru, iz reda predstavnika zaposlenih i roditelja;
  30. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora „Gimnazije“ Novi Pazar, iz reda zaposlenih;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  34. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Šemsović Ismeta;
  35. Prijedlog Rješenja o otuđenju Delimeđac Faruku iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara označenog kao suvlasnički udio grada od 11/328, na kat. parceli br. 7977 KO Novi Pazar na potesu „ul. Srđana Stojovića“;
  36. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mavrić Muradinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara označenog kao suvlasnički udio grada u površini od 27 m2, na kat. parceli br. 7138/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Stanimira Đokovića“;
  37. Prijedlog Rješenja o otuđenju Ljubiši Mitrović iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara u površini od 115 m2, na kat. parceli br. 6450 KO Novi Pazar na potesu „ul. Generala Živkovića“;
  38. Prijedlog Rješenja o otuđenju Božović Radmili iz Baljevca, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 6/16, na kat. parceli br. 3523/4 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Kej 12. srpske brigade“;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju Doljak Vesadu iz Novog Pazara, Škrijelj Fuadu iz Novog Pazara, Nurković Sadeti iz Novog Pazara, Pluncević Ameli iz Novog Pazara, Šemović Driti iz Novog Pazara, Ulaković Fatmiri iz Finske, Helsinki, Kuršumlija Jasmini iz Novog Pazara, Škurti Hamijeti iz Prizrena, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 232/392 na kat. parceli br. 799 KO Novi Pazar; (dopunska tačka)
  40. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 100. stav 2. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  SVEČANU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  20. APRILA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o dodjeli povelja grada Novog Pazara povodom 562. godine od osnivanja grada Novog Pazara.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  10. MAJA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:.

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2023. godinu, sa izmjenama i dopunama kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair, na potesu „Bolnica-Gradski stadion“ - izmena 4;
  4. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u dijelu plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija, za potese Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice i Poila, na potesu dijela naselja Ćukovac (za kat. parcelu br. 3497 KO Novi Pazar);
  5. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Fondu za razvoj Republike Srbije;
  6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prenos javne svojine sa nepokretnosti u svojini Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara, kat. parcele br. 1117, 1118, 1119, 1120 i 1121 KO Pobrđe;
  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Novi Pazar;
  2. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar;
  3. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  4. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Bratstvo“, iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  5. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata Glavnog urbaniste grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Rješenja o otuđenju Nokić Nedžibi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 95/672 na kat. parceli br. 6878/1 K.O. Novi Pazar;
  7. Prijedlog Rješenja o otuđenju Fejzović Emiru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 56/573 na kat. parceli br. 2609 KO Novi Pazar;
  8. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bogućanin Ljutvu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 39/147 na kat. parceli br. 372 K.O. Novi Pazar;
  9. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  20. MARTA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Pramenković Misale;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Mahmutović Enesu;
  3. Izvještaj Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara o postupanju u vanrednoj situaciji (poplava-januar 2023. godine);
  4. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda za 2023. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana grada Novog Pazara, područja I - Bele Vode i područja II - KO Postenje, KO Prćenova i KO Boturovina;
  6. Prijedlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije državnog puta II a reda br. 198, deonica: Preko Brdo - Odvraćenica;
  7. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija, za potese Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice, Poila, za kat. parcelu br. 3099 KO Novi Pazar;
  8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o Gradskim upravama grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju;
  10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima, parkiranju motornih vozila i održavanju parking prostora;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  12. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje - bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Šuše - Republika Azerbejdžan;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2023. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Novi Pazar;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2023. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2023. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2023. godinu;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2023. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2023. godinu;
  27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za sport „Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora Apotekarske ustanove Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Apotekarske ustanove Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o postavljenju na dužnost Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Novi Pazar; (povučena tačka)
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar(povučena tačka)
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Meša Selimović“ Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Osaonica, Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  36. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika lokalne samouprave(povučena tačka)
  37. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn tekstila i kože Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  38. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Savjeta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti;
  39. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  40. Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  41. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora 361-5/20 od 18. maja 2021. godine;
  42. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora br. 361-8/20 od 18. maja 2021. godine;
  43. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prijenos javne svojine sa nepokretnosti u svojini Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara, kat. parcela br. 5/28 K.O. Radaljica;
  44. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prijenos javne svojine sa nepokretnosti u svojini Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara, parcela br.7881 KO Novi Pazar;
  45. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Pazara neposrednom pogodbom;
  46. Prijedlog Rješenja o davanju u zakup Apotekarskoj ustanovi „ MAX“ sa sjedištem u Beogradu, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda i javnom otvaranju, poslovne prostorije u javnoj svojini grada Novog Pazara;
  47. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džanković Munizu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 232/300 na kat. parceli br. 1622 KO Sitniče;
  48. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dupljak Samiru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara na kat. parceli br. 6557 KO Novi Pazar na potesu „ul. Sutjeska“;
  49. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kačapor Rifatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara 1/376 na kat. parceli br. 7238 KO Novi Pazar na potesu „ul. Sutjeska”;
  50. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bulić Seadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 86/624 na kat. parceli br. 833 KO Rajčinoviće;
  51. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bulić Seadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 83/703 na kat. parceli br. 834 KO Rajčinoviće;
  52. Prijedlog Rješenja o otuđenju Reč Ramizu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 164/463 na kat. parceli br. 1552/1 KO Novi Pazar;
  53. Prijedlog Rješenja o otuđenju Nicević Sabahudinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 37/337 na kat. parceli br. 4304/1 KO Novi Pazar”, na potesu „ul. Ćire Ratkovića“;
  54. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata