01. SKUPŠTINA GRADA - 10.02.2022.

    Dnevni red

    Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

    S A Z I V A M
    PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
    10. FEBRUARA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

    Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

    Za sjednicu predlažem sljedeći

     DNEVNI  RED:

    1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu;
    2. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izvještaja za godinu završenu 31. decembra 2020. godine, sa Izvještajem revizora;
    3. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Novog Pazara za 2022. godinu;
    4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim upravama grada Novog Pazara;
    5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne zaštite grada Novog Pazara;
    6. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenika članova, sekretara i zamjenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara;
    7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar o izmjeni Odluke br. 121 od 7. februara 2020. godine;
    8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2022. godinu;
    9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2022. godinu;
    10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
    11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2022. godinu;
    12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
    13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
    14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
    15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2022. godinu;
    16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2022. godinu;
    17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za sport Novi Pazar, za 2022. godinu;
    18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2022. godinu;
    19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Apotekarske ustanove Novi Pazar, za 2022. godinu;
    20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2022. godinu;
    21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar;
    22. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Adilović Besima;
    23. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Šabanović Ismaila;
    24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar;
    25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Kancelarija za mlade Novi Pazar;
    26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU „Kancelarijа za mlade“ Novi Pazar;
    27. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
    28. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Savjeta za bezbednost grada Novog Pazara;
    29. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
    30. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje Konkursa za imenovanje direktora;
    31. Prijedlog Rješenja o otuđenju „DACIĆ PROM“ DOO Novi Pazar, uz naknadu, putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju, poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog Pazara, označenog na kat. parceli br. 725 KO Novi Pazar, na potesu „ Stane Bačanin“;
    32. Prijedlog Rješenja o otuđenju Idrizović Ismetu i Idrizović Dževdetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 107/344 na kat. parceli br. 6462 KO Novi Pazar;
    33. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerlek Hasibu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 84/716 na kat. parceli br. 4143/1 KO Novi Pazar;
    34. Prijedlog Rješenja o otuđenju Sinančević Šabanu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 14/300 na kat. parceli br. 6865 KO Novi Pazar;
    35. Odbornička pitanja.

     

    PREDSJEDNICA
    Dr Anela Šemsović

    ULAZ ZA ODBORNIKE


    Pretraga dokumenata

    Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar