01. SKUPŠTINA GRADA 24.02.2021.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  24. FEBRURARA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Novog Pazara za potes dijela naselja Šutenovac - izmjena 4;
  2. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija, za potese Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice i Poila, na potesu dijela naselja Ćukovac;
  3. Prijedlog Odluke o Komisiji za planove grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na materijalnu podršku i korišćenje usluga u oblasti socijalne zaštite;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju Deklaracije (Povelja) o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u ostvarivanju principa dobrog upravljanja organima grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o pristupanju donošenja Statuta grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  8. Prijedlog Odluke o komunalnoj miliciji grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2021. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Apotekarske ustanove Novi Pazar, za 2021. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2021. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, za 2021. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2021. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i omladinu „Duga“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2021. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2021. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2021. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada „Ustanove za sport“ Novi Pazar, za 2021. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada PU „Mladost“ Novi Pazar za 2020/2021. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar o povećanju cijena usluga;
  24. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi regulacije reka Trnavice, Jošanice i Raške;
  25. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za sanaciju klizišta;
  26. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između Grada Novog Pazara i Kučević Mijodraga;
  27. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Pazara i Antonijević Blagojke i Lončarević Ilije;
  28. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Pazara i Omerović Ismete i Omerović Nedžiba;
  29. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Regionalnoj turističkoj organizaciji Sandžaka;
  30. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi;
  31. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje zemljišta OŠ „Rastko Nemanjić“ Novi Pazar;
  32. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova, zamjenika članova, sekretara i zamjenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara;
  33. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Novog Pazara i izdavanja potvrde o smrti;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora „Škola za dizajn tekstila i kože” Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Medicinske škole „Dva heroja“ Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Rastko Nemanjić“ Novi Pazar;
  40. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Novi Pazar;
  42. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Desanka Maksimović“ Novi Pazar;
  44. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Stefan Nemanja“ Novi Pazar;
  45. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mehović Hairji i Mehović Huseinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara u ukupnom udjelu od 48/323 na kat. parceli br. 6998 KO Novi Pazar;
  46. Prijedlog Rješenja o otuđenju kompaniji „Dunav osiguranje“ a.d.o. Beograd, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara, na kat. parceli br. 910/2 KO Novi Pazar;
  47. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bajramović Birseni iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 42/314, na kat. parceli br. 3518 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Stane Bačanin“;
  48. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bajramović Birseni iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 19/285, na kat. parceli br. 3517 KO Novi Pazar, na potesu „ ul. Stane Bačanin“;
  49. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerekarac Safetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 27/786 i Đerekarac Ramizu iz Novog Pazara suvlasnički udio grada Novog Pazara od 26/786 na kat. parceli br. 25750/1 KO Novi Pazar, na potesu „ ul. Kej 37. Sandžačke divzije“;
  50. Prijedlog Rješenja o otuđenju Alić Binasi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 97m2, na kat. parceli br. 6556 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  51. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dunjić Aleksandru iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini, na kat. parceli br. 6425/2 KO Novi Pazar, upisanog kao javna svojina grada Novog Pazara sa obimom udjela 173/312, na potesu „ ul. Sutjeska“;
  52. Prijedlog Rješenja o otuđenju Lađar Muju iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini formiranog kao zemljište za redovnu upotrebu poslovnog objekta na kat. parceli br. 10651 KO Novi Pazar;
  53. Prijedlog Odluke o organizaciji procesa izrade Plana razvoja grada Novog Pazara za period od 2021-2030. godine; (Dopunska tačka)
  54. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju;  (Dopunska tačka)
  55. Odbornička pitanja.

   

  • Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  • Izbor člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;

   

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar