Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  20. DECEMBRA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Hudović Midhatu;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Bojadžić Azemini;
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Marinković Vladimiru;
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Novović Igoru;
  5. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2021. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2022. godinu sa Kadrovskim planom Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije grada Novog Pazara, Službe budžetske inspekcije grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  7. Plan održivog razvoja grada Novog Pazara 2021-2030. godina (materijal dostupan na sljedeći LINK)
  8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna dijela Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za dio naselja Hadžet;
  9. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna dijela plana generalne regulacije koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata dijelove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovci i Gornji Selakovac na potesu dijela naselja Varevo - izmena 2;
  10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za muslimansko groblje u Netvrđu;
  11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje dečijeg igrališta br. 464-13/21 od 6. avgusta 2021. godine;
  12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga i radova Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju poslovanja JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar sa Zakonom o javnim preduzećima;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2022. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2022. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2022. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2020/21. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2021/22. godinu;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Kulturnog centra Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Ustanove za sport Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Parking servis“ Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije grada Novog Pazara;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Lokalnog savjeta roditelja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola na području grada Novog Pazara;
  35. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Meša Selimović“, Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  36. Prijedlog Rješenja o otuđenju Duranović Mersidu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 27/261 na kat. parceli br. 2683 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Moše Pijade“;
  37. Prijedlog Rješenja o otuđenju Demirović Ismetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 89/558 na kat. parceli br. 11300 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Mihajla Pupina“;
  38. Prijedlog Rješenja o otuđenju Alić Sabitu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 26/119 na kat. parceli br. 7281 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Palih Boraca“;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju DOO „Idea-Lux Gnila“ iz Tutina, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 67/948 na kat. parceli br. 24990 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Save Kovačevića“;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Nurović Muameru i Nurović Džaferu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 88/609 na kat. parceli br. 7283 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Palih Boraca“;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džanković Edvinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 36/660 i Džanković Elvedinu suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 36/660, na kat. parceli br. 5108/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Ive Andrića“;
  42. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara (Dopunska tačka 1);
  43. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usvajanju cenovnika usluge snabdevanja toplotnom energijom (Dopunska tačka 2);
  44. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  PETU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  8. NOVEMBRA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Jovanović Jovanu;
  2. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Gradska toplana“;
  3. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska toplana“;
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Marinković Vladimiru;
  5. Prijedlog Odluke o cijenama elemenata taksi tarife za obavljanje taksi prijevoza putnika na teritoriji grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana i zamjenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Savjeta za budžet i finansije;
  8. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta;
  9. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kuč Edinu iz Tutina, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 14/776 na kat. parceli br. 2553/3 KO Novi Pazar;
  10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata zamjenika Gradonačelnika, Novović Igora;
  11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara, Plojović Nedžada;
  12. Izbor zamjenika Gradonačelnika i člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  13. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  6. AVGUSTA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Enisu Imamoviću;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Džemailu Sinanoviću;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina, za potes Postenje-izmjena 1;
  4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija;
  5. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja: Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac;
  6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair;
  7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata dijelove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i gornji Selakovac;
  8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije dijela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone u Novom Pazaru;
  11. Prijedlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Khalifa“;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Koš 020“;
  14. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Sportske dvorane „Izudin Šušević“ u Novom Pazaru;
  15. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  16. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti br. 11180 i 11181/2 KO Novi Pazar;
  17. Prijedlog Odluke o otuđenju nepokretnosti označene kao kat. parcela br. 1266/5 KO Postenje iz javne svojine grada Novog Pazara, neposrednom pogodbom;
  18. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 4249/2 KO Postenje investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  19. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/9 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  20. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/13 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  21. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti označenih kao kat. parcela br. 9031 KO Novi Pazar i 9032 KO Novi Pazar, za potrebe izgradnje dečijeg igrališta;
  22. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžibulić Nedžadu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, poslovni prostor u javnoj svojini grada Novog Pazara označen na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džanković Nedžadu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradsko građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označeno na kat. parceli br. 8357/2 KO Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžić Nekiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 75/623 na kat. parceli br. 1361 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Zenuna Haskovića“;
  25. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Bošnjačkom nacionalnom veću (Dopunska tačka 1);
  26. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za davanje naziva OŠ "Izudin Šušević" školi u izgradnji u Šutenovcu (Dopunska tačka 2);
  27. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  25. OKTOBRA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2021. godinu;
  2. Prijedlog izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara i Kadrovskog plana Službe za budžetsku inspekciju;
  3. Prijedlog Odluke o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnih milicionara grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Odluke o boji i načinu označavanja vozila i plovila i opremi komunalne milicije grada Novog Pazara;
  5. Prijedlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odjeljenja komunalne milicije i Odjeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje Odjeljenja komunalne milicije Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara i ovlašćenih organizacija i vršioca komunalne djelatnosti grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i opštine Karataj - Republika Turska;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluge snabdijevanja toplotnom energijom JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena prijevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju HK „Sandžaktrans-putnički saobraćaj“ DOO Novi Pazar;
  10. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti između grada Novog Pazara i Ziljkić Muhameda;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2020. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2020. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2020. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2020. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i omladinu „Duga“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2020. godinu;
  20. Nacrt Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2020. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Ustanove za sport Novi Pazar, za 2020. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JU Kancelarija za mlade Novi Pazar, za 2020. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Doma zdravlja Novi Pazar, za 2020. godinu;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Gradimira Nedeljkovića;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor direktora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor direktora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Bratstvo“, iz reda predstavnika roditelja;
  28. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Rastko Nemanjić“, Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  29. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“, iz reda predstavnika roditelja;
  30. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Rifat Burdžović Tršo“, iz reda predstavnika roditelja;
  31. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora ŠOMO „Stevan Mokranjac“, iz reda predstavnika roditelja;
  32. Prijedlog Rješenja o otuđenju Filimonović Miroslavu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 192/273 na kat. parceli br. 11320/1 KO Novi Pazar;
  33. Predlog odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Republičkom Zavodu za statistiku
  34. Predlog odluke o prenosu prava korišćenja dela objekta Sportske dvorane - mala sala, sa pratećim prostorijama Grada Novog Pazara OŠ Vuk Karadžić
  35. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  17. MAJA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja: Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes dijela naselja Šutenovac;
  2. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine;
  3. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelovi naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair;
  4. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplava na vodama II reda za grad Novi Pazar za 2021. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o usvajanju sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave;
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  8. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o uslovima ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namjene ili na površinama planiranim za javnu namjenu;
  10. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2020. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2020. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  16. Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za spovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  18. Prijedlog Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara;
  19. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar, cjelina 1 i cjelina 2;
  23. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja posebnih dijelova objekta-poslovnog prostora, na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar;
  24. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja nepokretnosti-objekta i zemljišta izgrađenog na kat. parceli br. 725 KO Novi Pazar;
  25. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, označenog kao kat. parcela br. 8357/2 KO Novi Pazar;
  26. Prijedlog Odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka;
  27. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za zapošljavanje;
  28. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za razvoj grada;
  29. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za zaštitu lokalne samouprave;
  30. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za mlade;
  31. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Korisničkog savjeta javnih službi;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“ Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Avdo Međedović“ Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mirsadu i Suadu Hasanoviću iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 75/230 na kat. parceli br. 8505/5 KO Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerlek Ramizu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 12/323 na kat. parceli br. 4141/1 KO Novi Pazar, na potesu ul. Cetijska;
  42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bihorac Harunu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 2348/2 KO Lukare, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 138/2018 KO Lukare;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bajraktarević Ahmetu iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 106/8154 na kat. parceli br. 11285 na potesu ul. „Mihajla Pupina“;
  44. Prijedlog Rješenja o otuđenju Balić Senadi iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 13/102 na kat. parceli br. 10123 na potesu „ul. Svetozara Markovića“;
  45. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kecap Hadžu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 1612 KO Novi Pazar i to suvlasnički udio grada Novog Pazara od 41/364;
  46. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šehović Mirzetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 2483 KO Novi Pazar, označeno kao javna svojina grada Novog Pazara sa obimom udjela 1/1 KO Novi Pazara;
  47. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  48. Izbor člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
  49. Izbor članova Savjeta za međunacionalne odnose;
  50. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Strana 1 od 2

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata