Stručna radna tela

  Savet za bezbednost

  Savet za bezbednost grada Novog Pazara

  Savet za bezbednost je skupštinsko telo Grada Novog Pazara koje je formirano da razvija i unapređuje sve aspekte bezbednosti grada. Poseban značaj posvećuje stvaranju uslova za unapređenje ljudske bezbednosti, koja naglašava zaštitu ekonomske, ekološke, zdravstvene, političke i svake druge bezbednosti pojedinca i zajednice, a koristiće najbolje primere multisektorskog i preventivnog prilaza rešavanju problema. Vladavina prava, transparentnost i odgovornost predstavljaju važne instrumente za unapređenje bezbednosti čoveka. Savet je posebno posvećen poboljšanju uloge i položaja dece, mladih i žena kao i drugih ranjivih grupa u procesima odlučivanja uz obezbeđenje ravnopravnosti i jednake zastupljenosti.

  Zadaci Saveta za bezbednost:

  1. Priprema i predlaže donošenje mera za poboljšanje zaštite i sigurnosti građana Novog Pazara u svim oblastima života, kako njih samih tako i njihove imovine, kako bi grad bio bezbedna sredina kako za građane, tako i za investitore i turiste;
  2. Predlaže mere u slučaju velikih elementarnih nepogoda i vanrednih situacija, kako bi se, u najvećoj mogućoj meri, sprečio nastanak povreda ljudi i velike materijalne štete na objektima;
  3. Priprema strategiju bezbedne sredine, uz prethodno snimanje i analizu stanja;
  4. Sistemski rešava pitanja iz oblasti bezbednosti i sigurnosti građana tako što se bavi građevinskom, saobraćajnom, komunalnom i zdravstvenom bezbednošću građana, kao i pitanjima bezbednosti životne sredine, bezbednosti u školama i na ulicama i ispravnosti namirnica za ishranu.

  Sve sugestije i komentare vezano za bezbednost grada Novog Pazara možete uputiti Savetu za bezbednost grada na email adresi Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Dokumenta Saveta za bezbednost grada Novog Pazara:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za bezbednost .pdf
  2. Odluka o usvajanju Strategije bezbednog grada Novog Pazara .pdf
  3. Strategija bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020. .pdf
  4. Komunikacijska strategija lokalnog saveta za bezbednost .pdf
  5. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za bezbednost .pdf
  6. Odluka o usvajanju Akcionog plana za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara .pdf
  7. Akcioni plan za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020. .pdf
  8. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za bezbednost .pdf

  Sednice Saveta za bezbednost grada Novog Pazara:

  R.BR.DOKUMENTDATUM PREUZIMANJE
  1. Poziv za prvu redovnu sednicu saveta za bezbednost  15.02.2019. god. .pdf
  2. Poziv za drugu redovnu sednicu saveta za bezbednost  06.04.2019. god. .pdf
  3. Poziv za posebnu sednicu saveta za bezbednost 16.08.2019. god. .pdf
  4. Zaključci Saveta za bezbednost 05.09.2019. god. .pdf
  5. Poziv za drugu redovnu sednicu saveta za bezbednost  22..09.2021.god. .pdf

   

  Savet za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka

  Savet za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka

  Savet svoje poslove i zadatke vrši sa stanovišta zaštite i unapređenja individualnih i kolektivnih prava i sloboda pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice. Savet razmatra predloge odluka, opštih i drugih akata koje donosi Skupština, a kojim se tretiraju pitanja od značaja za ostvarivanje prava i sloboda pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice i prati izvršavanje odluka i drugih akata Skupštine od značaja za ostvarivanje prava i sloboda pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice. Prati ostvarivanje Ustavom, zakonima i potvrđenim međunarodnim ugovorima garantovanih i propisanih prava i sloboda pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice i predlaže mjere Skupštini grada. Pokreće inicijative i podnosi predloge Skupštini grada. Razmatra inicijative, peticije, predstavke i druge predloge iz svog delokruga. Sarađuje sa Bošnjačkim nacionalnim većem i drugim odgovarajućim organima, institucijama, ustanovama i službama. 

  Članove Saveta za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka čine članovi izabrani na način predviđen u čl. 75 ovog Poslovnika od kojih je predsednik ovog Saveta obavezno predstavnik Bošnjačkog nacionalnog veća. 

   

  R.BR.DOKUMENTDATUM PREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka 03.06.2020. god. .pdf

   

   

  Savet za zapošljavanje

  Savet za zapošljavanje

  Savet priprema i prati stanje, obim i kretanje nezaposlenosti u gradu i u vezi sa tim, bavi se koordinacijom i sprovođenjem aktivnih mera politike zapošljavanja, savet će davati mišljenja i preporuke organima grada Novog Pazara u vezi sa: donošenjem programa, organizovanjem javnih radova i radnim angažovanjem nezaposlenih u izvođenju javnih radova, dodatnim obrazovanjem i obukom kao i drugim pitanjima od interesa za zapošljavanje. Savet će koordinirati i saradnjom poslodavaca i sindikata, a zajedno sa Službom za zapošljavanje, nevladinim sektorom i školstvom, pomagat će da se u gradu obrazuju kadrovi koji su najpotrebniji.

  Dokumenta Saveta za zapošljavanje:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020.godinu .pdf
  2. Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zapošljavanje .pdf

  Savet za razvoj grada

  Savet za razvoj grada

  Inicira utvrđivanje prioriteta u oblasti razvoja Grada; Učestvuje u izradi strateških i pojedinačnih planova razvoja u oblastima od značaja za razvoj Grada; Podstiče razvoj i prati partnerstva između Grada i nadležnih organa i organizacija, mesnih zajednica i udruženja građana, u cilju stvaranja i sprovođenja razvojnih projekata; Inicira i učestvuje u utvrđivanju lokalne politike i mera u socijalnoj zaštiti, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju, održivom razvoju, kao i u drugim oblastima od značaja za razvoj Grada; Predlaže modele finansiranja aktivnosti u oblasti socijalne politike, obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja, održivog razvoja, kao i u drugim oblastima od značaja za razvoj Grada; Inicira pripremu projekata ili učešće u programima ili projektima u cilju unapređenja usluga i obezbeđenja prava građana, koja su u nadležnosti Grada; Prati i daje mišljenje o realizaciji strateških i pojedinačnih planova razvoja Grada; Daje mišljenje o predlozima razvojnih projekata u gradu koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta grada, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje o tome, nadležnom organu Grada; Na osnovu odluke nadležnog organa Grada učestvuje u partnerskim programima i projektima koje sprovodi Grad sa republičkim i pokrajinskim organima i ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i domaćim i međunarodnim organizacijama i partnerima.

  Dokumenta Saveta za razvoj grada:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za razvoj grada .pdf

  Savet za zaštitu lokalne samouprave

  Savet za zaštitu lokalne samouprave

  Savet za zaštitu lokalne samouprave razmatra ostvarivanje sistema lokalne samouprave u gradu Novom Pazaru, pitanja vezana za organizaciju i rad Gradske uprave, ostvarivanje poslova državne uprave koje Republika poveri Gradu, kao i druga pitanja iz oblasti lokalne samouprave i uprave.

  Dokumenta Saveta za zaštitu lokalne samouprave:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za zaštitu lokalne samouprave .pdf

  Savet za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti

  Savet za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti

  Prati unapređivanje, osnaživanje i afirmaciju ravnopravnosti polova; Daje mišljenje o predlozima propisa i odluka koje donosi Skupština; Predlaže aktivnosti i preduzimanje mera, posebno onih kojima se ostvaruje politika jednakih mogućnosti na nivou grada; Razmatra usklađenost važećih kao i predloga nacrta novih Zakona iz ove oblasti sa međunarodnim konvencijama i paktovima o ljudskim pravima žena, manjinskih grupa (nac. manjine, izbegla i raseljena lica, lica sa invaliditetom i druge marginalizovane grupe); Prati propise vezane za rad NVO i propise vezane za unapređenje rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti i podstiče jačanje saradnje između organa lokalne samouprave i civilnog sektora; Predlaže donošenje Lokalnog plana akcije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, uspostavlja odgovarajuće institucionalne, finansijske i stručne pretpostavke, uključujući i dobru volju i pozitivnu nameru svih relevantnih subjekata u lokalnoj zajednici; Predlaže uspostavljanje rodno senzitivnog budžeta; Predlaže uspostavljanje jedinstvene baze podataka sa rodno osetljivom statistikom na nivou grada.

  Dokumenta Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti .pdf
  2. Dnevni red sednice Saveta .pdf
  3. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti .pdf

  Savet za mlade

  Savet za mlade

  Inicira i učestvuje u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, korišćenja slobodnog vremena, povećanja zaposlenosti, informisanja, aktivnog učešća, obezbeđivanju jednakih šansi, zdravstva, kulture, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta, pristupa pravima, održivog razvoja i životne sredine i drugim oblastima od značaja za mlade; Učestvuje u izradi posebnih lokalnih akcionih planova, programa i politika u saglasnosti sa Nacionalnom strategijom za mlade i prati njihovo ostvarivanje; Daje mišljenje o pitanjima od značaja za mlade i o njima obaveštava organe Grada; Daje mišljenje na nacrte propisa i odluka koje donosi Skupština grada u oblastima značajnim za mlade; Usvaja godišnje i periodične izveštaje o ostvarivanju lokalne omladinske politike i lokalnih akcionih planova i programa za mlade i podnosi ih Skupštini grada, gradonačelniku i Gradskom veću; Inicira pripremu projekata ili učešće Grada u programima i projektima za mlade u cilju unapređenja položaja mladih i obezbeđenja ostvarivanja njihovih prava koja su u nadležnosti Grada; Podstiče saradnju između Grada i omladinskih organizacija i udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti; Podstiče ostvarivanje međuopštinske saradnje koja se odnosi na omladinu i o tome obaveštava organe Grada; Daje mišljenje o predlozima projekata od značaja za mlade koji se delimično ili potpuno finansiraju iz budžeta grada, prati njihovo ostvarivanje i daje svoje mišljenje nadležnom organu Grada.

  Dokumenta Saveta za mlade:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za mlade .pdf

  Korisnički savet javnih službi

  Korisnički savet javnih službi

  Razmatra planove, programe i izveštaje javnih službi i o svom stavu obaveštava Skupštinu grada i javnost; Naročito razmatra ostvareni nivo kvaliteta i obima usluga javnih službi, kao i cene komunalnih proizvoda i usluga, odnosno visinu naknade za usluge javnih službi; Članove Korisničkog saveta bira Skupština grada na predlog radnih tela Skupštine grada, odborničkih grupa i udruženja građana; Predsednik i najmanje polovina članova Korisničkog saveta ne mogu biti iz sastava odbornika, funkcionera i zaposlenih u Gradu, odnosno u javnim službama čiji je osnivač Grad; Prestankom mandata Skupštine grada prestaje mandat članovima Korisničkog saveta.

  Dokumenta Korisničkog saveta javnih službi:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Korisničkog saveta javnih službi .pdf

  Savet za međunacionalne odnose

  Savet za međunacionalne odnose

  Savet razmatra pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti u Gradu, a posebno u oblastima kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma; učestvuje u utvrđivanju gradskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti i predlaže mere za postizanje nacionalne ravnopravnosti; predlaže izvore, obim i namenu budžetskih sredstava za ostvarivanje nacionalne ravnopravnosti i druge poslove utvrđene zakonom i drugim opštim pravnim aktima.
  Savet je ovlašćen da pred Ustavnim sudom pokrene postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluka, ili drugog opšteg akta Skupštine grada Novog Pazara ako smatra da su njime neposredno povređena prava pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina.

  Dokumenta Saveta za međunacionalne odnose:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose .pdf
  2. Odluka o izboru članova Saveta za medjunacionalne odnose .pdf
  3. Dnevni red prve sednice Saveta za međunacionalne odnose .pdf

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar