Sekretar

  Skupština grada ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine grada i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

  Sekretar Skupštine se postavlja na predlog predsednika Skupštine, na četiri godine i može biti ponovo postavljen.

  Za sekretara Skupštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom u struci od najmanje tri godine.Skupština može, na predlog predsednika Skupštine, razrešiti sekretara i pre isteka mandata.

  Sekretar Skupštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike koji vrši nadzor nad radom i aktima Skupštine grada.

  Glavni je i odgovorni urednik "Službenog lista grada Novog Pazara".

   

  Sekretar skupštine

  zamena1

  Kemal Tutić

  -dipl.pravnik-

  SEKRETAR SKUPŠTINE  Sekretar Skupštine grada ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

  Zamenik sekretara Skupštine grada bira se i razrešava na isti način kao i sekretar Skupštine.

  Zamenik sekretara skupštine

  zamena1

  Dimitrije Veselinović

  -dipl.pravnik-

  ZAMENIK SEKRETARA SKUPŠTINE

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar