Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  21. DECEMBRA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornici Vukomanović Danijeli;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Jovanović Jovanu;

  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Kulundžić Dejanu;

  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Jakovljević Mileni;

  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Fehratović Jahji;

  6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Džanković Jonuzu;

  7. Prijedlog Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2021. godinu sa Kadrovskim planom Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije grada Novog Pazara, Službe budžetske inspekcije grada Novog Pazara, za 2021. godinu;

  8. Prijedlog Odluke o trećoj izmjeni budžeta grada Novog Pazara, za 2020. godinu;

  9. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselje Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac, za potes Šutenovac 2 - (izmjena 7);

  10. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju većeg učešća žena u procesu donošenja odluka, izmjenama i dopunama opštih akata grada Novog Pazara;

  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta „Ustanove za sport“ Novi Pazar;

  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2021. godinu;

  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2021. godinu;

  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  18. Prijedlog Odluke o radnom vremenu Apotekarske ustanove Novi Pazar;

  19. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Apotekarskoj ustanovi Novi Pazar;

  20. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka prava javne svojine grada Novog Pazara na kat. parceli br. 1958/2 KO Lukarsko Goševo i utvrđuje se pravo vlasnika nezakonito izgrađenog objekta Felić Elme iz Novog Pazara da stekne pravo svojine uz naknadu, neposrednom pogodbom;

  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;

  22. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i žalbe;

  23. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za kulturno-historijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;

  24. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;

  25. Prijedlog Rješenja o otuđenju Duka Invest DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 111/1699 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 722 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 16462 KO Novi Pazar;

  26. Prijedlog Rješenja o otuđenju Faek Company DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 55/1119 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 9960 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 19120 KO Novi Pazar;

  27. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đulović Rešadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 9/553 KO Novi Pazar i Đulović Rifatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 10/553 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 749 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 17514 KO Novi Pazar;

  28. Prijedlog Rješenja o formiranju komisije za utvrđivanje posledica nastalih usled bojkota popisa stanovništva 2011. godine (Dopunska tačka)
  29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara (Dopunska tačka)
  30. Prijedlog Odluke o osnivanju ženske odborničke mreže Skupštine grada Novog Pazara (Dopunska tačka)
  31. Prijedlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor lokalnog ombdusmana (Dopunska tačka)
  32. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi programa zaštite životne sredine grada Novog Pazara za period od 2021. do 2023. godine (Dopunska tačka)
  33. Prijedlog Odluke o inicijativi za proglašenje 28. septembra - Dan bošnjaka za bošnjački nacionalni praznik (Dopunska tačka)
  34. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Savjeta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja (Dopunska tačka)
  35. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  29. OKTOBRA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Nihatu Biševcu;
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Igoru Novoviću;
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Fuadu Baćićaninu (Dopunska tačka);
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Maidi Baltić (Dopunska tačka)
  5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Ramizu Župiću;
  6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Edini Rašljanin;
  7. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Danijeli Vukomanović;
  8. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2020. godinu;
  9. Prijedlog izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  10. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes Šutenovac 4;
  11. Prijedlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Novi Pazar, za 2020. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namene na teritoriji grada Novog Pazara;
  13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi;
  15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  16. Prijedlog Odluke o promjeni naziva ulice;
  17. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta za bezbjednost grada Novog Pazara;
  18. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta za rodnu ravnopravnost grada Novog Pazara;
  19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove SSU „Pendik“ Novi Pazar;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SSU „Pendik“ Novi Pazar;
  21. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara ,,Kulturnom centru“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Centru za socijalni rad Novi Pazar;
  23. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Grupi za stručno-pedagoški nadzor za grad Novi Pazar, opštine Tutin i Sjenicu;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cjena vode i kanalizacije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  25. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2019. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2019. godinu;
  27. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  28. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  29. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  30. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  31. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Doma zdravlja Novi Pazar, za 2019. godinu;
  32. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2019. godinu;
  33. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2019. godinu;
  34. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2019. godinu;
  35. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i omladinu „Duga“ Novi Pazar“, za 2019. godinu;
  36. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  37. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  38. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  39. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2019. godinu;
  40. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2019. godinu;
  41. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2019. godinu;
  42. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu SSU „Pendik“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  43. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2019. godinu;
  44. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu PU „Mladost“ Novi Pazar;
   • (45.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar, cjelina 1 i cjelina 2 (Povučena tačka);
   • (46.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja posebnih dijelova objekta-poslovnog prostora, na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (47.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja nepokretnosti-objekta i zemljišta izgrađenog na kat. parceli br. 725 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (48.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, označenog kao kat. parcela br. 8357/2 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
  45. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  46. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  47. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  48. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  49. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  50. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  51. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  52. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora Turističke organizacije Novi Pazar;
  53. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije Novi Pazar;
  54. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javne ustanove SSU „Pendik“, Novi Pazar;
  55. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora „Ustanove za sport“, Novi Pazar;
  56. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata Glavnog urbaniste grada Novog Pazara;
  57. Prijedlog Rješenja o imenovanju Glavnog urbaniste grada Novog Pazara;
  58. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova lokalnog Savjeta roditelja osnovnih i srednjih škola i PU Mladost na području grada Novog Pazara;
  59. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar;
  60. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora srednje škole „Tehnička škola“ Novi Pazar;
  61. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora srednje škole „Ekonomsko-trgovinska škola“ Novi Pazar;
  62. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ Novi Pazar;
  63. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Historijskog arhiva „Ras“, Novi Pazar;
  64. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju Prijedloga kandidata za sastav Komisije za priznavanje prava i vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda za područje grada Novog Pazara;
  65. Prijedlog Rješenja o otuđenju Omeru Emroviću iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradsko građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označeno kao kat. parcela br. 438/4 KO Novi Pazar, na potesu „ul Stevana Nemanje“ od 253 m2, radi izgradnje objekta;
   • (70.) Prijedlog Rješenja o otuđenju Duka Invest DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog  Pazara od 111/1699 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 722 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 16462 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (71.) Prijedlog Rješenja o otuđenju Faek Company DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 55/1119 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 9960 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 19120 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (72.) Prijedlog Rješenja o otuđenju Đulović Rešadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 9/553 KO Novi Pazar i Đulović Rifatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 10/553 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 749 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 17514 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
  66. Razmatranje stanja nastalog nakon izbijanja epidemije COVID-19 na nivou grada Novog Pazara i informacija o preduzetim aktivnostima u periodu mart-oktobar 2020. godine;
  67. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Novi Pazar (Dopunska tačka);
  68. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara (Dopunska tačka);
  69. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 4. stav 1. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  KONSTITUTIVNU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA,
  KOJA ĆE SE ODRŽATI 17. AVGUSTA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Izvještaj Izborne komisije grada Novog Pazara o rezultatima sprovedenih izbora za odbornike Skupštine grada Novog Pazara;
  2. Izbor Verifikacionog odbora;
  3. Izvještaj Verifikacionog odbora i potvrđivanje mandata odbornika;
  4. Izbor predsjednika Skupštine grada Novog Pazara;
  5. Izbor zamjenika predsjednika Skupštine grada Novog Pazara;
  6. Postavljenje sekretara Skupštine grada Novog Pazara;
  7. Postavljenje zamjenika sekretara Skupštine grada Novog Pazara;

   

  PREDSJEDNICA
  dr Hanadi Hajdinović

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  PRVU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  9. SEPTEMBRA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA


  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći

  DNEVNI RED:

  1. Predlog Odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  2. Predlog Odluke o osnivanju apotekarske ustanove Novi Pazar;
  3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  4. Predlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode 2. reda, za 2020. godinu;
  5. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za budžet i finansije;
  6. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za urbanizam i saobraćaj;
  7. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za stambeno-komunalne delatnosti;
  8. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine;
  9. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu;
  10. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za obrazovanje, odgoj i društvenu zaštitu dece;
  11. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja;
  12. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za kulturu, informisanje i sport;
  13. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za vodoprivredu;
  14. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa;
  15. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za statutarna, organizaciona i normativna pitanja;
  16. Predlog Odluke o izboru članova Administrativno-mandatne komisije;
  17. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
  18. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta;
  19. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;
  20. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za odnose sa verskim zajednicama;
  21. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe;
  22. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Parking servis“;
  23. Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar - Dopunska tačka 1
  24. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar - Dopunska tačka 2
  25. Izbor Gradonačelnika, Zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća grada Novog Pazara;
  26. Odbornička pitanja.

   

  PREDSEDNICA
  Dr. Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 100. i 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19),

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  9. MARTA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Pazara;
  2. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu prava korišćenja sportskog objekta Gradski stadion sa grada Novog Pazara na Fudbalski klub „Novi Pazar“;
  4. Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2020. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  6. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  dr Hanadi Hajdinović

  Strana 1 od 2

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar