Nadležnosti

  1. Donosi Statut grada i Poslovnik skupštine grada
  2. Donosi Budžet i usvaja završni račun Budžeta grada
  3. Utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i načine merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada
  4. Podnosi inicijativu za pokretanje postupka, osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Grada
  5. Donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti
  6. Donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta
  7. Donosi propise i druge opšte akte
  8. Raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu
  9. Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom grada i vrši nadzor nad njihovim radom
  10. Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom
  11. Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine
  12. Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine
  13. Bira i razrešava gradonačelnika i na predlog gradonačelnika bira zamenika gradonačelnika i članove Gradskog veća
  14. Bira i razrešava zaštitnika građana
  15. Postavlja i razrešava Gradskog javnog pravobranioca kao i njegove zamenik
  16. Utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po zakon
  17. Utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta
  18. Donosi akt o javnom zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug
  19. Donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Grada, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima
  20. Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata
  21. Daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu
  22. Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnost
  23. Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu
  24. Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta
  25. Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama u zemlji i sa teritorijalnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave drugih država, udruženjima i nevladinim organizacijama
  26. Informiše javnost o svom radu
  27. Pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu
  28. Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Grada
  29. Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik Grad
  30. Razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Gradu
  31. Razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose
  32. Usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera
  33. Donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava
  34. Obavlja i druge poslove utvrđenje zakonom i Statutom
  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar