Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  SEDMU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  23. DECEMBRA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata Smailović Semriji;
  2. Prijedlog Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnoh prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije grada Novog Pazara, za 2023. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o trećoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  5. Prijedlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za Industrijsku zonu na potesu Deževa u KO Postenje;
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog centra Novi Pazar;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ , za 2023. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar , za 2023. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2023. godinu
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2021/2022. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2022/2023. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cijene prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju HK „Sandžaktrans-putnički saobraćaj“ DOO Novi Pazar;
  17. Prijedlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  19.  Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  20.  Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije grada Novog Pazara;
  21. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka;
  23. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka;
  24. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih;
  25. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ „Jošanica“ Lukare-Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  26. Prijedlog Rješenja o otuđenju Krkušić Aiši iz Tutina, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 5/235 na kat. parceli br. 10172 KO Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hoćanin Hasanu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 137/792 na kat. parceli br. 25031 KO Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o otuđenju DOO Đulović Ru-com i Đulović Rustemu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 37/558 na kat. parceli br. 25025 KO Novi Pazar;
  29. Odbornička pitanja.

  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

  Albin Šabotić

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  16. NOVEMBRA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju;
  2. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija koje koristi Apotekarska ustanova Novi Pazar;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu MOTO-KLUBA „Supoglavi 2022 Novi Pazar“;
  6. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju zamjenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Gimnazije, Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  8. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora „Škole za dizajn tekstila i kože“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih i reda predstavnika roditelja;
  9. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora „Vuk Karadžić“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih i reda predstavnika roditelja;
  10. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Novi Pazar, iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  11. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Mur" Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih; (dopunska tačka)
  12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Kulturnog centra Novi Pazar;
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Kulturnog centra Novi Pazar;
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Pazar;
  16. Odbornička pitanja.

   

  • Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Lokalnog savjeta roditelja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola na području grada Novog Pazara;
  •  Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih;

   

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  14. JUNA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  2. Prijedlog izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2022. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  7. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmjeni cijena usluga JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  9. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Damijeta - Arapska Republika Egipat;
  10. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje-bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Bursa - Republika Turska;
  11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović-Zmaj“, Novi Pazar;
  12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Novi Pazar;
  13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Mur“, Novi Pazar;
  14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Bratstvo“, Novi Pazar;
  15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“, Osaonica-Novi Pazar;
  16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Đura Jakšić“, Trnava-Novi Pazar;
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“, Novi Pazar;
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole „Rastko Nemanjić“, Deževa-Novi Pazar;
  19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Ugostiteljsko-turističke škole, Novi Pazar;
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole, Novi Pazar;
  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Gimnazije, Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Škole za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Kulturnog centra Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Kulturnog centra Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora Ustanove za sport Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora Ustanove za sport Novi Pazar;
  35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju „Hygia Pharm“ d.o.o. Novi Pazar, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/305 na kat. parceli br. 9946 KO Novi Pazar;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šemsović Muameru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 4/26 na kat. parceli br. 7919 KO Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hasanović Enveru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/402 na kat. parceli br. 11284/4 KO Novi Pazar;
  42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šemović Fadilu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 32/65 na kat. parceli br. 10787/15 KO Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kolašinac Ahmedinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 25/317 na kat. parceli br. 2572 KO Novi Pazar;
  44. Donošenje Odluke kojom se obavezuju gradsko veće da podnese detaljan izveštaj o preduzetim mjerama za saniranje ekološke katastrofe u vodotokovima na teritoriji grada Novog Pazara (dopunska tačka)
  45. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  PETU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  12. SEPTEMBRA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2021. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica i dio naselja Šutenovac za potes Izbička reka - državni put;
  5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica i dio naselja Šutenovac za potes Šutenovac 4;
  6. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Jošanica, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za dio naselja Hadžet;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara;
  8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Stambene strategije grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara;
  10. Prijedlog Odluke o komunalnoj miliciji;
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada Novog Pazara;
  12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namjene na teritoriji grada Novog Pazara;
  13. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o dimničarskim uslugama;
  14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara;
  15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda;
  16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sahranjivanju/pokopavanju i grobljima/mezarjima;
  17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima, parkiranju motornih vozila i održavanju parking prostora na teritoriji grada Novog Pazara;
  18. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Novog Pazara;
  19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno - poslovnim zgradama na teritoriji grada Novog Pazara;
  20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Plana i programa rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2022. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga snabdijevanja toplotnom energijom JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Prijedloga za uvođenje naplate odnošenja kabastog otpada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja i imenovanju VD direktora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ „Jošanica“ Lukare-Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Stefan Nemanja Novi Pazar iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za budžet i finansije;
  30. Prijedlog Odluke o o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za urbanizam i saobraćaj;
  31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za stambeno-komunalne djelatnosti;
  32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine;
  33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za privredna pitanja i poljoprivredu;
  34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za obrazovanje, odgoj i društvenu zaštitu djece;
  35. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja;
  36. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za kulturu, informisanje i sport;
  37. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za vodoprivredu;
  38. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za praćenje primjene etičkog kodeksa;
  39. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za statutarna, organizaciona i normativna pitanja;
  40. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
  41. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta;
  42. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za kulturno-historijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;
  43. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama;
  44. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe;
  45. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za rodnu ravnopravnost;
  46. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kolašinac Aljaudinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 24/63 na kat. parceli br. 4051 KO Novi Pazar;
  47. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bogućanin Medini iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 125/183 na kat. parceli br. 10787/2 KO Novi Pazar;
  48. Prijedlog Rješenja o otuđenju Osmanović Suadi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 32/63 na kat. parceli br. 10787/12 KO Novi Pazar;
  49. Prijedlog Rješenja o otuđenju Osmanović Suadi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 30/60 na kat. parceli br. 10787/13 KO Novi Pazar;
  50. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bilalović Ifetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 432/2050 na kat. parceli br. 8827/6 KO Novi Pazar;
  51. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bektović Azemini, Gračanin Zuhri i Gračanin Mersiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 106/319 na kat. parceli br. 3879/1 KO Novi Pazar;
  52. Prijedlog Rješenja o otuđenju Jusufović Nijaziji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 15/306 na kat. parceli br. 556 KO Ivanča;
  53. Prijedlog Rješenja o otuđenju DOO „Faek company“ iz Tutina i Saljihu Šaćiroviću iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 320/3131 na kat. parceli br. 24998 KO Novi Pazar;
  54. Izvještaj o mjerama preduzetim u cilju saniranja ekološke katastrofe u vodotokovima na teritoriji grada Novog Pazara kao i mjerama za očuvanje vazduha i zemljišta;
  55. Prijedlog Odluke o prihvatanju peticije građana Novog Pazara za realizaciju projekta "Stomatološka ordinacija za osobe sa invaliditetom"; (dopunska tačka)
  56. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  23. MAJA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje u oblasti upravljanja otpadom grada Novog Pazara, opštine Raška i opštine Tutin;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora i pokretanje postupka o osnivanju regionalnog privrednog društva kao društva kapitala;
  3. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  Strana 1 od 2

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar