Stalna radna tela

  Savet za budžet i finansije

  Savet za budžet i finansije

  Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata koji se odnose na finansiranje poslova Grada, takse, naknade i druge javne prihode, budžet i završni račun, zajmove Grada, zaduživanje i imovinu Grada, kao i druga pitanja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i finansija.

  Dokumenta Saveta za budžet i finansije:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za budžet i finansije .pdf


  Najava sednice Saveta za budžet i finansije
  :

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Sednica Saveta za budžet i finansije - 20.12.2022. godine .pdf

  Savet za urbanizam i saobraćaj

  Savet za urbanizam i saobraćaj

  Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata, kao i druga pitanja iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma, građevinskog zemljišta na teritoriji Grada, razmatra pitanja koja se odnose na javni gradski i prigradski prevoz putnika (linijski i vanlinijski), izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica u naselju, kao i druga pitanja iz ove oblasti.

  Dokumenta Saveta za urbanizam i saobraćaj:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za urbanizam i saobraćaj .pdf

  Savet za stambeno - komunalne delatnosti

  Savet za stambeno - komunalne delatnosti

  Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata koji se odnose na stambenu izgradnju i stambene odnose kao i druga pitanja iz ove oblasti, razmatra predloge akata iz oblasti komunalne privrede, izgradnje komunalne infrastrukture, razmatra predloge programa i izveštaja o poslovanju javnih komunalnih preduzeća i drugih subjekata čiji je osnivač Grad, odnosno kojima je povereno obavljanje komunalne delatnosti, obavlja i druge poslove u skladu sa odlukama Skupštine.

  Dokumenta Saveta za stambeno-komunalne delatnosti:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za stambeno-komunalne delatnosti .pdf

  Savet za održivi razvoj i zaštitu životne sredine

  Savet za održivi razvoj i zaštitu životne sredine

  Razmatra predloge programa i drugih akata koji se odnose na zaštitu i unapređenje životne sredine, predlaže podsticajne i preventivne mere očuvanja životne sredine (zraka, prirode i prirodnih dobara, zaštitu od buke) i prati aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju štetnih posledica koje ugrožavaju životnu sredinu, daje predloge za realizaciju programa – akcione, sanacione, upravljanje prirodnim resursima i drugo, obezbeđuje kontrolu praćenja stanja životne sredine - monitoring, daje mišljenje o uslovima zaštite životne sredine pri izradi prostornih planova i urbanističkih projekata i druge poslove vezane za zaštitu životne sredine u skladu sa odlukama Skupštine.

  Dokumenta Saveta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine .pdf

  Savet za privredna pitanja i poljoprivredu

  Savet za privredna pitanja i poljoprivredu

  Prati i razmatra pitanja koja se odnose na zanatstvo, turizam i ugostiteljstvo, trgovinu, robne rezerve, privatno preduzetništvo i uređenje, obezbeđenje i korišćenje poslovnog prostora, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i snabdevanje Grada poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, kao i druga pitanja od značaja za razvoj svih privrednih grana.

  Dokumenta Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu .pdf

  Savet za obrazovanje, odgoj i društvenu zaštitu dece

  Savet za obrazovanje, odgoj i društvenu zaštitu dece

  Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata iz oblasti obrazovanja, odgoja dece i omladine. Razmatra predloge programa i izveštaja o poslovanju ustanova i subjekata iz ove oblasti čiji je osnivač Grad. Prati proces implementacije LPA za decu kao strateškog dokumenta grada Novog Pazara koji obezbeđuje i definiše kratkoročne, srednjoročne i dugoročne akcije radi stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta života dece i njihovih prava, povoljnijeg ambijenta za unapređenje obrazovanja i odgoja dece i omladine, sprovođenje kampanje o obaveznom osnovnom obrazovanju sa posebnim akcentom na romsku decu i decu sa posebnim potrebama, unapređenje srednjeg obrazovanja, prati i obavlja monitoring baze podataka LPA za decu - baza DevInfo.

  Dokumenta Saveta za obrazovanje, odgoj i društvenu zaštitu dece:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za obrazovanje, vaspitanje i društvenu zaštitu dece .pdf

  Savet za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja

  Savet za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja

  Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata iz oblasti socijalne politike, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i zaštite od bolesti zavisnosti, kao i sva druga pitanja iz ovih oblasti.

  Dokumenta Saveta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja .pdf

  Savet za kulturu, informisanje i sport

  Savet za kulturu, informisanje i sport

  Razmatra predloge odluka i drugih opštih akata iz oblasti kulture, informisanja i sporta i predloge za realizaciju programa iz oblasti kulture, informisanja i sporta i druga pitanja iz ove oblasti.

  Dokumenta Saveta za kulturu, informisanje i sport:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za kulturu, informisanje i sport .pdf

  Savet za vodoprivredu

  Savet za vodoprivredu

  Savet priprema i predlaže donošenje mera za poboljšanje vodosnabdevanja (vodovod) na teritoriji Grada Novog Pazara, predlaže mere za odvođenje površinskih voda (kišna kanalizacija i regulacija reka i vodotoka) na teritoriji Grada Novog Pazara, kao i odvođenje otpadnih voda (fekalna i tehnološka kanalizacija) na teritoriji Grada Novog Pazara. Sistemski će vršiti analizu i dati saglasnost – mišljenje na projektnu dokumentaciju čija je realizacija u početnoj fazi ili u toku, davat će sugestije i mišljenja za izradu projektne dokumentacije za oblast vodoprivrede Grada Novog Pazara, aktivno će učestvovati u izradi planskih dokumenata vezanih za vodoprivredu Grada Novog Pazara, sarađivat će sa projektantima koji rade projekte za potrebe grada ili javnih preduzeća, a koji rade projekte iz vodoprivrede, po potrebi će se uključivati u rad donatorskih organizacija, učestvovat će u radu i davat će saglasnost – mišljenje na razvojne planove Grada Novog Pazara vezane za vodoprivredu, po potrebi izlazit će na teren i davat će stručna mišljenja po zahtevima pojedinaca ili grupe građana koji se za rešavanje svojih problema obrate organima Gradske uprave ili javnim preduzećima.

  Dokumenta Saveta za vodoprivredu:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za vodoprivredu .pdf

  Savet za praćenje primene etičkog kodeksa

  Savet za praćenje primene etičkog kodeksa

  Prati da li se funkcioneri pridržavaju odredaba etičkog kodeksa; Prikuplja informacije koje se odnose na ponašanje funkcionera u vezi sa etičkim kodeksom; Prati i analizira događaje i pojave od značaja za uspešnu primenu etičkog kodeksa; Promoviše primenu etičkog kodeksa u Gradu i šire; Predlaže i samostalno sprovodi radnje koje vode unapređenju primene etičkog kodeksa; Pruža savete i mišljenja funkcionerima, građanima, sredstvima javnog informisanja, organima i organizacijama u vezi sa primenom etičkog kodeksa; Ostvaruje saradnju sa institucijama koje rade u srodnim delatnostima; Obavlja druge poslove određene ovim statutom i drugim propisima; Savet vodi registar lica koja se smatraju funkcionerima Grada u smislu etičkog kodeksa koji sadrži podatke o: funkcijama u Gradu na koje se etički kodeks primenjuje, imenima i osnovnim ličnim podacima funkcionera koji te funkcije vrše i bitnim podacima koji se odnose na poštovanje etičkog kodeksa od strane pojedinih funkcionera.

  Dokumenta Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa .pdf

  Komisija za statutarna, organizaciona i normativna pitanja

  Komisija za statutarna, organizaciona i normativna pitanja

  Zadatak Komisije je da priprema i predlaže Skupštini predlog Statuta, predlog Poslovnika i predloge drugih opštih akata koja se odnose na organizaciju i rad organa Grada, razmatra usklađenost predloga odluka i drugih opštih akata koje usvaja Skupština sa Ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima i daje svoje predloge i mišljenja Skupštini. Komisija, u skladu sa zakonom, utvrđuje predlog mišljenja ili odgovora Ustavnom sudu Republike Srbije u postupku za ocenu ustavnosti, odnosno zakonitosti Statuta, odluka i drugih opštih akata koje je donela Skupština. Komisija utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa Skupštine i razmatra predloge autentičnog tumačenja propisa čiji je donosilac Skupština.

  Dokumenta Komisije za statutarna, organizaciona i normativna pitanja:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Komisije za statutarna, organizaciona i normativna pitanja .pdf

   

  Administrativno-mandatna komisija

  Administrativno-mandatna komisija

  Zadatak Komisije je da priprema i predlaže propise kojima se uredjuju pitanja ostvarivanja prava i dužnosti odbornika,donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima odbornika i lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština, razmatra razloge prestanka mandata odbornika  i o tome podnosi Skupštini izveštaj sa predlogom za dodelu mandata novom odborniku u skladu sa zakonom, razmatra izveštaj Gradske izborne komisije i uverenje o izboru odbornika i podnosi Skupštini izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata i razmatra druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetnim pravima odbornika.  U postupku potvrđivanja mandata odbornika, Komisija radi na način utvrđen ovim poslovnikom za rad Verifikacionog odbora na konstitutivnoj sednici Skupštine.

  Dokumenta Administrativno-mandatne komisije:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Administrativno-mandatne komisije .pdf

  Komisija za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini

  Komisija za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini

  Zadatak Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini je da vodi postupak pribavljanja, otuđenja, zakupa, razmene nepokretnosti u javnoj svojini, putem javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda i neposrednom pogodbom i po okončanom postupku zapisnik sa odgovarajućim predlogom akta dostavlja Skupštini grada.

  Dokumenta Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini .pdf

  Komisija za procenu tržišne vrednosti zemljišta

   

  Komisija za procenu tržišne vrednosti zemljišta

  Zadatak Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta je da vrši procenu tržišne vrednosti zemljišta na teritoriji Grada Novog Pazara, procenu izuzetog i eksproprisanog zemljišta sa usevima i zasadima kao i objektima koji se na zemljištu nalaze.

  Dokumenta Komisije za procenu tržišne vrednosti:

  R.BR.PREUZIMANJE
  1.Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije .pdf

  Komisija za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima

  Komisija za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima

  Komisija za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima vrši poslove utvrđene propisom Skupštine o postavljanju spomenika na javnim mestima i određivanju naziva ulica i trgova.

  Dokumenta Komisije za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o imenovanju predsednika i članova Komisije za kulturno-istorijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima .pdf

  Komisija za odnose sa verskim zajednicama

  Komisija za odnose sa verskim zajednicama

  Komisija za odnose verskim zajednicama razmatra pitanja koja se odnose na sprovođenje propisa o pravnom položaju verskih zajednica i o tome daje mišljenje i predloge Skupštini i vrši druge poslove u vezi sa ovim pitanjem.

  Dokumenta Komisije za odnose sa verskim zajednicama:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Komisije za odnose sa verskim zajednicama .pdf

  Komisija za predstavke i žalbe

  Komisija za predstavke i žalbe

  Komisija za predstavke i žalbe razmatra predstavke i žalbe koje su upućene Skupštini i predlaže nadležnim organima mere za rešavanje pitanja sadržanih u njima i o tome obaveštava podnosioca.

  Dokumenta Komisije za predstavke i žalbe:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Odluka o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe .pdf

  Komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora

  Komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora

  Komisija za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora se obrazuje radi sprovođenja javnog konkursa za imenovanje direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Pazar.

  Zadaci Komisije su da:

  • sprovodi javni konkurs za imenovanje direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Pazar;
  • razmotri podnete prijave;
  • zaključkom odbaci neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi;
  • utvrđuje da nijedan kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku ne ispunjava uslove za imenovanje;
  • sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje;
  • sprovodi izborni postupak među kandidatima koji ispunjavaju uslove za imenovanje;
  • utvrđuje rezultat kandidata prema merilima propisanim za imenovanje direktora, ocenjivanjem u izbornom postupku stručne osposobljenosti, znanja i veština, usmenim razgovorom ili na drugi odgovarajući način;
  • obaveštava kandidate o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti usmeni razgovor sa kandidatima;
  • sačinjava rang listu kandidata sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima prema propisanim merilima;
  • dostavlja Gradskoj upravi - Odeljenju za komunalne, stambene i poslove saobraćaja, rang listu sa najviše tri najbolje rangirana kandidata sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatima, kao i zapisnik o izbornom postupku;
  • omogući uvid u dokumentaciju javnog konkursa po zahtevu kandidata koji je učestvovao u izbornom postupku, pod nadzorom Komisije, u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

  Dokumenta Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora:

  R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
  1. Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora .pdf
  2. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora .pdf
  3. Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora  .pdf
  4. Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća  .pdf

   

  IZBOR DIREKTORA

  Izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar:

  R.BR.DOKUMENTDATUMPREUZIMANJE
  1. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Novi Pazar" 16.12.2019. .pdf
  2. Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Novi Pazar" 20.12.2019. .pdf
  3. Zapisnik sa sednice Komisije 08.10.2020.  .pdf
  4. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Novi Pazar" 15.10.2020.  .pdf
  5. Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta "Novi Pazar" 31.10.2020.  .pdf

   

  Izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija:

  R.BR.DOKUMENTDATUMPREUZIMANJE
  1. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar 23.12.2022.. .pdf
  2. Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar 23.01.2022. .pdf
  3. Zapisnik sa sednice Komisije 23.02.2023. .pdf
  4. Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje 23.02.2023. .pdf
  5. Zapisnik sa sednice Komisije 24.02.2023. .pdf
  6. Zapisnik sa sednice Komisije 27.02.2023. .pdf
  7. Zapisnik sa sednice Komisije 03.03.2023. .pdf
  8. Rang lista kandidata za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar 03.03.2023. .pdf
  9. Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar 10.03.2023. .pdf
  10. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar 20.03.2023. .pdf

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar