03. SKUPŠTINA GRADA 27.06.2016.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 27.06.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

   

  Sjednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI  RED

  1. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni budžeta grada Novog Pazara za 2016. godinu;
  1. Prijedlog Odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta Grada Novog Pazara za 2015. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplave na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda za 2016. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju erozivnih područja i protiverozivnih mjera na teritoriji grada Novog Pazara;
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  6. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o Gradskim upravama grada Novog Pazara;
  8. Prijedlog Odluke o promjeni naziva OŠ „Rastko Nemanjić Sava“ Dojeviće;
  9. Prijedlog Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Novog Pazara;
  10. Prijedlog projekcije cijena usluga u objektima Sportskog centra Novi Pazar-u likvidaciji, u Fazi I trajanja postupka likvidacije;
  11. Akcioni plan za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u gradu Novom Pazaru za period 2016 – 2020;
  12. Prijedlog Rješenja o postavljenju zamjenika sekretara Skupštine grada Novog Pazara;
  13. Prijedlog Rješenja o obrazovanju Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta;
  14. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora iz reda predstavnika roditelja ŠOMO „Stevan Mokranjac“ Novi Pazar;
  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora srednje Tehničke škole Novi Pazar;
  2. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Selakovac“, Novi Pazar;
  1. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 10138/2 KO Novi Pazar, na potesu „Jošanički kej“;
  2. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 10073 KO Novi Pazar, na potesu „Dr Tirše“;
  3. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 10074 KO Novi Pazar, na potesu „Dr Tirše“;
  4. Prijedlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 5970 KO Novi Pazar, na potesu „Koste Racine“;
  5. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br.11279/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Mihaila Pupina“;
  6. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 6555/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Sutjeska“;
  7. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 1363/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Zenuna Haskovića“;
  8. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 10089 KO Novi Paza, na potesu „ ul. Dr Tirše“;
  9. Prijedlog Zaključka Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta na dijelu kat. parcele br. 436/3 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Stevana Nemanje“;
  10. Prijedlog Rješenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini Hadžiibrahimović Ademu, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 92/619 na kat. parceli br. 10138/2 KO Novi Pazar, na potesu „Jošanički kej“;
  11. Prijedlog Rješenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini Karišik Sabihi, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 5/269 na kat. parceli br.10074 KO Novi Pazar, na potesu „ul.Dr. Tirše“;
  12. Prijedlog Rješenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini Adrović Ramu, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 26/526 na kat. parceli br. 6898 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Palih Boraca“;
  13. Prijedlog Rješenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini Biševac Mehmedu, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 15/338 na kat. parceli br. 7284 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Palih Boraca“;
  14. Prijedlog Rješenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini Šarukić Mithatu, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 6/719 na kat. parceli br. 10089 KO Novi Pazar, na potesu „ul. 7. juli“;
  15. Odbornička pitanja.

  Molimo Vas da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavijestite sekretara Skupštine grada na telefon 020/313-644, lokal 168.

   

  PREDSJEDNIK
  dr Mirsad Đerlek

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar