05. SKUPŠTINA GRADA 08.12.2016.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

   

  S A Z I V A M

  PETU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 08.12.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI  RED

  1. Predlog Strategije bezbednog grada Novog Pazara 2016-2020.godine;
  2. Bezbednost grada Novog Pazara;
  3. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Cukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Pojila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija, na potesu naselja Potok;
  4. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac. Gradski centar, donji i gornji Lug, Parice, Pojila, gornji i donji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja.... Šestovo i Jalija na potesu naselja Carina;
  5. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Cukovac, Gradski centar,donji i gornji Lug, Parice, Pojila deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija, na potesu naselja Lug;
  6. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra
   naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Cukovac, Gradski centar,donji i gornji Lug, Parice, Pojila deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo iJalija, na potesu naselja Bukreš;
  7. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra
   naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, donji i gornji Lug, Parice, Pojila deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija, na potesu naselja Parice i Pojila;
  8. Predlog Odluke o izmenama Odluke o izradi plana detaljne regulacije za koridore infrastrukture na planini Golija, za prostor koji pripada gradu Novom Pazaru;
  9. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Akcionog plana za izbeglice IRL i povratnike po readmisiji;
  10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva “Ras” Novi Pazar;
  11. Predlog Odluke o dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama;
  12. Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Novog Pazara;
  13. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unpređenje životne sredine grada Novog Pazara;
  14. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvornih nadležnosti grada Novog Pazara;
  15. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone u gradu Novom Pazaru;
  16. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija “Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju” Novi Pazar;
  17. Predlog Odluke o ukidanju Rešenja o ustupanju prostorija za rad političkim strankama na privremeno korišćenje br.360-174 od 12.02.1993. godine;
  18. Predlog Odluke o razmeni nepokretnosti grada Novog Pazara i Šehović Huseina, br.463-53/16;
  19. Predlog Odluke o razmeni nepokretnosti grada Novog Pazara i Hodžić Izeta, br.463-63/16;
  20. Predlog Odluke o deobi nepokretnosti;
  21. Predlog Rešenja o otuđenju Prištevac Fuadu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 199/469 na građ. parceli br. 1363/1 upisanoj u listu nepokretnosti br. 18018 KO Novi Pazar na potesu ul. “Zenuna Haskovića“;
  22. Predlog Rešenja o otuđenju Ibrić Brahu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 21/223 na građ. parceli br. 2810 upisanoj u listu nepokretnosti br. 16929 KO Novi Pazar na potesu ul. “Karađorđeva”;
  23. Predlog Rešenja o otuđenju D.O.O. „Utipiz Novog Pazara, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 105/7286 na kat. parceli br. 11279/1, upisana u listu nepokretnosti br. 8669 KO Novi Pazar na potesu ul. “ Mihaila.Pupina;
  24. Predlog Rešenja o otuđenju Bihorac Nazimu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 41/135 na kat.parceli br. 10655 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 15815 KO Novi Pazar na potesu ul. “Save Kovačevića”;
  25. Predlog Rešenja o otuđenju Ćorović Dževatu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 182/468 na kat.parceli br.5872 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 6930 KO Novi Pazar na potesu ul. “3.Sandžačke brigade”;
  26. Predlog Rešenja o otuđenju Šabanović Ćazimu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 13/283 na kat.parceli br. 696 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 16398 KO Novi Pazar na potesu ul. “Omladinske”
  27. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat. parcele br. 6427/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Sutjeska“;
  28. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat. parcele br. 696 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Omladinska“;
  29. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat. parcele br. 5872 KO Novi Pazar, na potesu „ul.3. Sandžačke proleterske brigade“;
  30. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat. parcele br. 10655 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Save Kovačevića“;
  31. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat. parcele br. 7331 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Sutjeska“;
  32. Predlog Odluke o imenovanju članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije grada Novog Pazara;
  33. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za odnose sa verskim zajednicama,
  34. Predlog Odluke o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe,
  35. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za budžet i finansije,
  36. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za urbanizam i saobraćaj;
  37. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za stambeno - komunalne delatnosti;
  38. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine,
  39. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za privredna pitanja i poljoprivredu;
  40. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za obrazovanje, vaspitanje i društvenu zaštitu dece,
  41. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za zdrastvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja;
  42. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za kulturu, informisanje i sport;
  43. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za bezbednost,
  44. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za vodoprivredu;
  45. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za zapošljavanje,
  46. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za razvoj grada,
  47. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa,
  48. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za mlade;
  49. Predlog Odluke o izboru članova  za Korisnički savet javnih službi;
  50. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti;
  51. Predlog Odluke o izboru članova Saveta za zaštitu lokalne samouprave;
  52. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JP “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”;
  53. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora iz reda predstavnika lokalne samouprave Ugostiteljsko turističke škole Novi Pazar;
  54. Predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora JP “Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara”;
  55. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar;
  56. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP “Gradska čistoća” Novi Pazar;
  57. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JKP “Gradska toplana” Novi Pazar;
  58. Predlog Rešenja o razrešenju direktora Istorijskog arhiva ”Ras” Novi Pazar;
  59. Predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Istorijskog arhiva ”Ras” Novi Pazar;
  60. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora Regionalnog pozorišta na osnovu pisane ostavke Anđele Marić;
  61. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Regionalnog pozorišta;
  62. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora Narodne biblioteke ” Dositej Obradović” Novi Pazar;
  63. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Narodne biblioteke ” Dositej Obradović” Novi Pazar;
  64. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora JKP “Gradska toplana” Novi Pazar;
  65. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora JKP “Gradska toplana” Novi Pazar;
  66. Predlog Odlike o razrešenju i izboru člana Gradskog veća grada Novog Pazara;
  67. Odbornička pitanja.

  Molimo Vas da sednici prisustvujete, a u slučaju sprečenosti da obavestite sekretara Skupštine grada na telefon 020/313-644, lokal 168.

   

  PREDSEDNIK
  dr Mirsad Đerlek

   

  Dopunske tačke:

  1. Divlja gradnja u novom pazaru;
  2. Rasprava o pojavi tuberkuloze u Novom Pazaru;
  3. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta ” Novi Pazar ”.
  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar