Dnevni red

  Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019)

  S A Z I V A M

  ČETVRTU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA

  za 21. jun 2024. godine, sa početkom u 10 sati

   

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje broj 2 u Novom Pazaru.

  Na početku sjednice vrši se:

  - Potvrđivanje mandata u Skupštini grada Novog Pazara, odborniku Stefanović Daliboru sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ-NOVI PAZAR NE SME DA STANE-IVICA DAČIĆ“.

  Nakon potvrđivanja mandata odborniku, predsjednik Skupštine grada Novog Pazara predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Odluke o pristupanju donošenja Statuta grada Novog Pazara;
  2. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korištenja na dijelu kat. parcele br. 10897/9 KO Novi Pazar, JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu sportskog udruženja „Ženski fudbalski klub Novi Pazar“;
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  8. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  9. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole „Dva heroja“ Novi Pazar, iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  10. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  11. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Bratstvo“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih;
  12. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mušić Mersudu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 65/1178 na kat. parceli br. 11286 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Mihajla Pupina“;
  13. Prijedlog Rješenja o otuđenju Turković Iljazu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 23/559 na kat. parceli br. 2985 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Ruđera Boškovića“;
  14. Prijedlog Rješenja o otuđenju Biševac Ifetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 78/1252 na kat. parceli br. 2987 KO Izbice, na potesu „ul. Ruđera Boškovića“;
  15. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bašović Nafiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 24/51 na kat. parceli br. 8228 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Ivana Gorana Kovačića“;
  16. Prijedlog Rješenja o otuđenju Avdić Mevli iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 68/494 na kat. parceli br. 5438 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Ivana Gorana Kovačića“;
  17. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za budžet i finansije;
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za stambeno-komunalne djelatnosti;
  19. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za bezbjednost grada Novog Pazara;
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti;
  21. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata delove naselja Rajčinoviće sa banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i Gornji Selakovac, na potesu dela korita rijeke Raške; (dopunska tačka)
  22. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potes dijela korita rijeke Trnavice i Jošanice; (dopunska tačka)
  23. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair - na potesu dijela korita rijeke Jošanice; (dopunska tačka)
  24. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija - na potes dijela korita rijeke Raške; (dopunska tačka)
  25. Prijedlog Odluke o dopuni finansijskog plana za 2024. godinu Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“; (dopunska tačka)
  26. Prijedlog Rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora; (dopunska tačka)
  27. Prijedlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Novi Pazar; (dopunska tačka)
  28. Prijedlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar; (dopunska tačka)
  29. Prijedlog Rješenja o otuđenju Gegić Mirzi, iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 7/17 na kat. parceli br. 3523/3 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Kej 12. srpske brigade“; (dopunska tačka)
  30. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNIK

  Samir Lekić

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar