02. SKUPŠTINA GRADA 17.05.2021.

    Dnevni red


    Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

    S A Z I V A M
    DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
    17. MAJA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


    Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

    Za sjednicu predlažem sljedeći

    DNEVNI RED:

    1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja: Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes dijela naselja Šutenovac;
    2. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine;
    3. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelovi naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair;
    4. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplava na vodama II reda za grad Novi Pazar za 2021. godinu;
    5. Prijedlog Odluke o usvajanju sporazuma o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave;
    6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
    7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
    8. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara;
    9. Prijedlog Odluke o uslovima ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namjene ili na površinama planiranim za javnu namjenu;
    10. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2020. godinu;
    11. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2020. godinu;
    12. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
    13. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
    14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
    15. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
    16. Prijedlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara za 2021. godinu;
    17. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za spovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
    18. Prijedlog Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara;
    19. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
    20. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
    21. Prijedlog Odluke o eksternoj reviziji završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu;
    22. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar, cjelina 1 i cjelina 2;
    23. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja posebnih dijelova objekta-poslovnog prostora, na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar;
    24. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja nepokretnosti-objekta i zemljišta izgrađenog na kat. parceli br. 725 KO Novi Pazar;
    25. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, označenog kao kat. parcela br. 8357/2 KO Novi Pazar;
    26. Prijedlog Odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta za nadzor i kontrolu ostvarivanja prava i sloboda Bošnjaka;
    27. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za zapošljavanje;
    28. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za razvoj grada;
    29. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za zaštitu lokalne samouprave;
    30. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Savjeta za mlade;
    31. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Korisničkog savjeta javnih službi;
    32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Halifa bin Zaid Al Nahjan“ Novi Pazar;
    33. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Avdo Međedović“ Novi Pazar;
    34. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;
    35. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
    36. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
    37. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar;
    38. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
    39. Prijedlog Rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora;
    40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mirsadu i Suadu Hasanoviću iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 75/230 na kat. parceli br. 8505/5 KO Novi Pazar;
    41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerlek Ramizu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 12/323 na kat. parceli br. 4141/1 KO Novi Pazar, na potesu ul. Cetijska;
    42. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bihorac Harunu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 2348/2 KO Lukare, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 138/2018 KO Lukare;
    43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bajraktarević Ahmetu iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 106/8154 na kat. parceli br. 11285 na potesu ul. „Mihajla Pupina“;
    44. Prijedlog Rješenja o otuđenju Balić Senadi iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 13/102 na kat. parceli br. 10123 na potesu „ul. Svetozara Markovića“;
    45. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kecap Hadžu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 1612 KO Novi Pazar i to suvlasnički udio grada Novog Pazara od 41/364;
    46. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šehović Mirzetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 2483 KO Novi Pazar, označeno kao javna svojina grada Novog Pazara sa obimom udjela 1/1 KO Novi Pazara;
    47. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
    48. Izbor člana Gradskog vijeća grada Novog Pazara;
    49. Izbor članova Savjeta za međunacionalne odnose;
    50. Odbornička pitanja.

     

    PREDSJEDNICA
    Dr Anela Šemsović

    ULAZ ZA ODBORNIKE


    Pretraga dokumenata

    Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar