03. SKUPŠTINA GRADA 06.08.2021.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  6. AVGUSTA 2021. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Enisu Imamoviću;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Džemailu Sinanoviću;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina, za potes Postenje-izmjena 1;
  4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija;
  5. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja: Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac;
  6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair;
  7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji se prostire dolinom reke Raške i Ljudske i obuhvata dijelove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i gornji Selakovac;
  8. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije dijela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradine;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone u Novom Pazaru;
  11. Prijedlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Khalifa“;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Novog Pazara Sportskom košarkaškom udruženju „Koš 020“;
  14. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Sportske dvorane „Izudin Šušević“ u Novom Pazaru;
  15. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  16. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti br. 11180 i 11181/2 KO Novi Pazar;
  17. Prijedlog Odluke o otuđenju nepokretnosti označene kao kat. parcela br. 1266/5 KO Postenje iz javne svojine grada Novog Pazara, neposrednom pogodbom;
  18. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 4249/2 KO Postenje investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  19. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/9 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  20. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta označenog kao kat. parcela br. 1554/13 KO Novi Pazar investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata;
  21. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti označenih kao kat. parcela br. 9031 KO Novi Pazar i 9032 KO Novi Pazar, za potrebe izgradnje dečijeg igrališta;
  22. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžibulić Nedžadu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, poslovni prostor u javnoj svojini grada Novog Pazara označen na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar;
  23. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džanković Nedžadu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradsko građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označeno na kat. parceli br. 8357/2 KO Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžić Nekiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 75/623 na kat. parceli br. 1361 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Zenuna Haskovića“;
  25. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Bošnjačkom nacionalnom veću (Dopunska tačka 1);
  26. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za davanje naziva OŠ "Izudin Šušević" školi u izgradnji u Šutenovcu (Dopunska tačka 2);
  27. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar