03. SKUPŠTINA GRADA 08.07.2019.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 98. i 100. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 3/18),

  S A Z I V A M

  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI       

  8. JULA 2019. GODINE, SA POČETKOM U 9 ČASOVA

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

   

  1. Prijedlog Statuta grada Novog Pazara;
  2. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine grada Novog Pazara;
  3. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2018. godinu;
  4. Izvještaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja završnog računa budžeta grada Novog Pazara za 2018. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o prvoj izmjeni budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  7. Prijedlog Plana javnog zdravlja grada Novog Pazara za 2019-2026. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, za 2018. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, za 2018. godinu;
  10. Predlogij Odluke o usvajanju izvještaja o radu Gradskog pravobranilaštva grada Novog Pazara, za 2018. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes Industrijska zona - kompleks fabrika „Raška“;
  12. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potesu Parice i Poila;
  13. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u tekstualnom i grafičkom dijelu plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, gornji i donji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija za kat. parcele br. 3578, 3579, 3580 i 3581 KO Novi Pazar;
  14. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta grada Novog Pazara, za 2019. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara;
  16. Prijedlog Odluke o usvajanju programa mjera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike ruralnog razvoja grada Novog Pazara, za 2019. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti SSU „Pendik“ za iznajmljivanje objekata;
  18. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje montažnih objekata - kuća za stanovanje;
  19. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti neposrednom pogodbom bez naknade;
  20. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje osnovne škole u Šutenovcu;
  21. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Požežina;
  22. Prijedlog Odluke o određivanju lokacije za groblje na teritoriji grada Novog Pazara;
  23. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje Gradskog groblja;
  24. Prijedlog Odluke o proširenju groblja u selu Kovačevo u Novom Pazaru;
  25. Prijedlog Odluke o dimničarskim uslugama;
  26. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara;
  27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Doma zdravlja Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora „Škole za dizajn tekstila i kože“ Novi Pazar;
  32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Avdo Međedović“ u Novom Pazaru;
  33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora SSU „Pendik“ Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o formiranju radnog tijela za praćenje primjene LAP-a - lokalnog antikorupcijskog foruma za grad Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Izborne komisije grada Novog Pazara;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju Glavnog urbaniste grada Novog Pazara;
  37. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju doktora medicine određenih za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanja potvrde o smrti;
  38. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mehović Nihadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 15/253, na kat. parceli br. 3120/2, na potesu “ul. Šabana Koče”;
  39. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mehović Mehdiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 8/259, Mehović Aladinu iz Novog Pazara suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/259 i Mehović Ajši iz Novog Pazara suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/259, na kat. parceli br. 3120/1, na potesu „ul. Šabana Koče“;
  40. Prijedlog Rješenja o otuđenju Ećo Ismetu i Hećo Nusretu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 115/770, na kat. parceli br. 4469/1, na potesu „ul. Gavrila Principa“;
  41. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šuntić Nedžatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara sa udjelom 20/1234 na kat. parceli br. 4612 na potesu „Stara ciglana“;
  42. Prijedlog Rješenja o davanju u zakup Abdurahmanović Ismetu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju, nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Pazara označene kao poslovna prostorija u zanatskom centru, u površini od 18 m2 na kat. parceli br. 3577 KO Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dragolovčanin Muzaferi, iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 34/249 na kat. parceli br. 4849/1 na potesu ul. „Boška Buhe“;
  44. Prijedlog Oglasa o prodaji placeva na potesu ul. Save Kovačevića;
  45. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA

  Ifeta Radončić, dipl. ekon.

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar