Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

   

  S A Z I V A M

  DRUGU  SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 10.04.2017. GODINE, SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  1. Predlog za utvrđivanje prestanka funkcije predsednika Skupštine grada;
  2. Predlog za izbor predsednika Skupštine grada;
  3. Predlog za utvrđivanje prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine grada;
  4. Predlog za izbor zamenika predsednika Skupštine grada;
  5. Prelog za utvrđivanje prestanka funkcija članova Gradskog veća;
  6. Predlog za izbor članova Gradskog veća;
  7. Predlog Odluke o stanju bezbednosti;
  8. Predlog Odluke o prvoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  9. Zaključak o ispravci greške u planu generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad parka, Jermiše, Hadžet, delovi naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselja Rasadnik i Čair;

   Zaključak o ispravci greške u planu generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, Nžnaselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjače, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija.

  1. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica i deo naselja Šutenovac za deo naselja Izbice;
  2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Novog Pazara;
  3. Sporazum o saradnji između Bosansko – Podrinjskog kantona, Goražde (Bosna I Hercegovina) i grada Novog Pazara (Republika Srbija);
  4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  5. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Novi Pazar;
  6. Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JKP” Gradska čistoća” i Javni konkurs za izbor direktora JKP” Gradska čistoća” Novi Pazar;
  7. Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta i Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar;
  8. Predlog Odluke o pokretanju postupka za prenos javne svojine na nepokretnostima u svojini Republike Srbije, u svojinu Grada Novog Pazara broj: 361-8/17
  9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  10. Predlog Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose;
  11. Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara za 2016.godinu;
  12. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara za 2017.godinu;
  13. Predlog izmena i dopuna Statuta Narodne biblioteke “ Dositej Obradović” Novi Pazar;
  14. Predlog Statuta JKP „ Parking servis“ Novi Pazar;
  15. Predlog Statuta JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar
  16. Davanje saglasnosti Sportskom centru u likvidaciji za iznajmljivanje sportskih objekata Novi Pazar;
  17. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  18. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  19. Predlog Rešenje o imenovanju direktora “ Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju” Novi Pazar;
  20. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinska škola u Novom Pazaru;
  21. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ “Halif bin Zaid al Nahjan” Novi Pazar;
  22. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU “Mladost” Novi Pazar;
  23. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Istorijskog arhiva “Ras” Novi Pazar;
  24. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Narodne biblioteke “ Dositej Obradović” Novi Pazar;
  25. Predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke “ Dositej Obradović” Novi Pazar;
  26. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  27. Predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  28. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU “ Kancelarije za mlade” Novi Pazar;
  29. Predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JU “ Kancelarije za mlade” Novi Pazar;
  30. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za bezbednost.
  31. Predlog Rešenja o otuđenju Bejtović Nazimu iz Novog Pazara uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 224/596 na kat. Parceli br. 6257/1 upisanoj u listu nepokretnosti br. 10164 KO Novi Pazar, na potesu ul. Ive Andrića, radi ozakonjenja bespravno izgrađenog stambenog objekta;
  32. Predlog Rešenja o otuđenju Rešadu Eminoviću iz Novog Pazara uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 56/818 na kat. parceli br. 8857 KO Novi Pazar, na potesu ul. Rajka Ackovića, upisana u listu nepokretnosti br. 15148 KO Novi Pazar;
  33. Predlog Rešenja o otuđenju Torbić Nijazu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označeno kao kat.parcela br.2934 KO Novi Pazar u površini 56 m2, na potesu ul. Kačanička, upisanoj u listu nepokretnosti br.18844 KO Novi Pazar;
  34. Predlog Rešenja o otuđenju Zaimi Mervani iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara na kat.parcela br.23012/4 KO Novi Pazar, na potesu „ Šestovo“, upisanoj u listu nepokretnosti br.19174 KO Novi Pazar;
  35. Predlog Rešenja o otuđenju Rušević Salku iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 178/227 na kat.parcela br.6524/1 KO Novi Pazar, na potesu ul. „Branka Ćopića“, upisanoj u listu nepokretnosti br.8619 KO Novi Pazar;
  36. Predlog Rešenja o otuđenju Rušević Salku iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 215/280 na kat.parcela br.6524/2 KO Novi Pazar, na potesu ul. „Branka Ćopića“, upisanoj u listu nepokretnosti br.9738 KO Novi Pazar;
  37. Predlog Rešenja o otuđenju Redžović Selimu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 116/415 na građ.parceli br.6953 KO Novi Pazar, na potesu ul. „Sutjeska“, upisanoj u listu nepokretnosti br.5732 KO Novi Pazar;
  38. Predlog Rešenja o otuđenju Biševac Smailu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 16/327 na kat.parceli br.6967 KO Novi Pazar, na potesu ul. „Sutjeska“, upisanoj u listu nepokretnosti br.5636 KO Novi Pazar,;
  39. Predlog Rešenja o otuđenju Arifović Sabitu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 1/2 na kat.parceli br.10782/4 KO Novi Pazar, na potesu ul. „Save Kovačevića“, upisanoj u listu nepokretnosti br.12246 KO Novi Pazar,;
  40. Predlog Rešenja o otuđenju putem razmene Kladničanin Neziru iz Novog Pazara bez naknade;
  41. Predlog Rešenja o otuđenju Ugljanin Ismetu uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 14/534 na kat. parceli br. 940 KO Novi Pazar, na potesu ul. Stane Bačanin, upisanoj u listu nepokretnosti br. 17672 KO Novi Pazar;
  42. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.940 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Stane Bačanin“;
  1. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.2277/1 KO Novi Pazar, na potesu ul.“br.402“;
  2. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.498 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Jalija“;
  3. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.2569 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Kej 37.Sandžačke divizije“;
  4. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.5060 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Ive Andrića“;
  5. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.7099 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Generala Živkovića“;
  6. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.6478 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Kej skopskih žrtava“;
  7. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.8444 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Kej skopskih žrtava“;
  8. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.9196 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Ruđera Boškovića“;
  9. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.4816 i 4786 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Brodarevska“;
  10. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.6953 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Sutjeska“;
  11. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.7064 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Osmana Dervišnurovića“;
  12. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.23012/4 KO Novi Pazar, na potesu “Šestovo“;
  13. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.4149/1 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Skojevska“;
  14. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.4150 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Skojevska“;
  15. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.10782/4 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Save Kovačevića“;
  16. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br.2934 KO Novi Pazar, na potesu ul.“Kačanička“;
  17. Odbornička pitanja.

   

  PREDSEDNIK
  Dr Mirsad Đerlek

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar