01. SKUPŠTINA GRADA 20.03.2023.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  20. MARTA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Pramenković Misale;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Mahmutović Enesu;
  3. Izvještaj Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara o postupanju u vanrednoj situaciji (poplava-januar 2023. godine);
  4. Prijedlog Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Novog Pazara za vode II reda za 2023. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana grada Novog Pazara, područja I - Bele Vode i područja II - KO Postenje, KO Prćenova i KO Boturovina;
  6. Prijedlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije državnog puta II a reda br. 198, deonica: Preko Brdo - Odvraćenica;
  7. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija, za potese Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice, Poila, za kat. parcelu br. 3099 KO Novi Pazar;
  8. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o Gradskim upravama grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju;
  10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima, parkiranju motornih vozila i održavanju parking prostora;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  12. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje - bratimljenju između grada Novog Pazara - Republika Srbija i grada Šuše - Republika Azerbejdžan;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2023. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Novi Pazar;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2023. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i mlade „Duga“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2023. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2023. godinu;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2023. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka Novi Pazar, za 2023. godinu;
  27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove za sport „Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  28. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  29. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora Apotekarske ustanove Novi Pazar;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Apotekarske ustanove Novi Pazar;
  31. Prijedlog Rješenja o postavljenju na dužnost Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole Novi Pazar; (povučena tačka)
  33. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar(povučena tačka)
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Meša Selimović“ Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Osaonica, Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  36. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika lokalne samouprave(povučena tačka)
  37. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn tekstila i kože Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  38. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Savjeta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti;
  39. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  40. Prijedlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  41. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora 361-5/20 od 18. maja 2021. godine;
  42. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora br. 361-8/20 od 18. maja 2021. godine;
  43. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prijenos javne svojine sa nepokretnosti u svojini Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara, kat. parcela br. 5/28 K.O. Radaljica;
  44. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prijenos javne svojine sa nepokretnosti u svojini Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara, parcela br.7881 KO Novi Pazar;
  45. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Pazara neposrednom pogodbom;
  46. Prijedlog Rješenja o davanju u zakup Apotekarskoj ustanovi „ MAX“ sa sjedištem u Beogradu, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda i javnom otvaranju, poslovne prostorije u javnoj svojini grada Novog Pazara;
  47. Prijedlog Rješenja o otuđenju Džanković Munizu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 232/300 na kat. parceli br. 1622 KO Sitniče;
  48. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dupljak Samiru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara na kat. parceli br. 6557 KO Novi Pazar na potesu „ul. Sutjeska“;
  49. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kačapor Rifatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara 1/376 na kat. parceli br. 7238 KO Novi Pazar na potesu „ul. Sutjeska”;
  50. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bulić Seadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 86/624 na kat. parceli br. 833 KO Rajčinoviće;
  51. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bulić Seadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 83/703 na kat. parceli br. 834 KO Rajčinoviće;
  52. Prijedlog Rješenja o otuđenju Reč Ramizu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 164/463 na kat. parceli br. 1552/1 KO Novi Pazar;
  53. Prijedlog Rješenja o otuđenju Nicević Sabahudinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 37/337 na kat. parceli br. 4304/1 KO Novi Pazar”, na potesu „ul. Ćire Ratkovića“;
  54. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar