05. SKUPŠTINA GRADA 12.09.2022.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  PETU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  12. SEPTEMBRA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2021. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara;
  4. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica i dio naselja Šutenovac za potes Izbička reka - državni put;
  5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica i dio naselja Šutenovac za potes Šutenovac 4;
  6. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Jošanica, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za dio naselja Hadžet;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara;
  8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Stambene strategije grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara;
  10. Prijedlog Odluke o komunalnoj miliciji;
  11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju grada Novog Pazara;
  12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namjene na teritoriji grada Novog Pazara;
  13. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o dimničarskim uslugama;
  14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara;
  15. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda;
  16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sahranjivanju/pokopavanju i grobljima/mezarjima;
  17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima, parkiranju motornih vozila i održavanju parking prostora na teritoriji grada Novog Pazara;
  18. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Novog Pazara;
  19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno - poslovnim zgradama na teritoriji grada Novog Pazara;
  20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Plana i programa rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2022. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju cjenovnika usluga snabdijevanja toplotnom energijom JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Prijedloga za uvođenje naplate odnošenja kabastog otpada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  24. Prijedlog Rješenja i imenovanju VD direktora Muzeja „Ras“ Novi Pazar;
  25. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU „Mladost“ Novi Pazar;
  26. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova školskog odbora OŠ „Jošanica“ Lukare-Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ Stefan Nemanja Novi Pazar iz reda predstavnika lokalne samouprave;
  29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za budžet i finansije;
  30. Prijedlog Odluke o o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za urbanizam i saobraćaj;
  31. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za stambeno-komunalne djelatnosti;
  32. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za održivi razvoj i zaštitu životne sredine;
  33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za privredna pitanja i poljoprivredu;
  34. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za obrazovanje, odgoj i društvenu zaštitu djece;
  35. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja;
  36. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za kulturu, informisanje i sport;
  37. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za vodoprivredu;
  38. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za praćenje primjene etičkog kodeksa;
  39. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za statutarna, organizaciona i normativna pitanja;
  40. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
  41. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta;
  42. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za kulturno-historijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;
  43. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama;
  44. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Komisije za predstavke i žalbe;
  45. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru članova Savjeta za rodnu ravnopravnost;
  46. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kolašinac Aljaudinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 24/63 na kat. parceli br. 4051 KO Novi Pazar;
  47. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bogućanin Medini iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 125/183 na kat. parceli br. 10787/2 KO Novi Pazar;
  48. Prijedlog Rješenja o otuđenju Osmanović Suadi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 32/63 na kat. parceli br. 10787/12 KO Novi Pazar;
  49. Prijedlog Rješenja o otuđenju Osmanović Suadi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 30/60 na kat. parceli br. 10787/13 KO Novi Pazar;
  50. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bilalović Ifetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 432/2050 na kat. parceli br. 8827/6 KO Novi Pazar;
  51. Prijedlog Rješenja o otuđenju Bektović Azemini, Gračanin Zuhri i Gračanin Mersiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 106/319 na kat. parceli br. 3879/1 KO Novi Pazar;
  52. Prijedlog Rješenja o otuđenju Jusufović Nijaziji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 15/306 na kat. parceli br. 556 KO Ivanča;
  53. Prijedlog Rješenja o otuđenju DOO „Faek company“ iz Tutina i Saljihu Šaćiroviću iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 320/3131 na kat. parceli br. 24998 KO Novi Pazar;
  54. Izvještaj o mjerama preduzetim u cilju saniranja ekološke katastrofe u vodotokovima na teritoriji grada Novog Pazara kao i mjerama za očuvanje vazduha i zemljišta;
  55. Prijedlog Odluke o prihvatanju peticije građana Novog Pazara za realizaciju projekta "Stomatološka ordinacija za osobe sa invaliditetom"; (dopunska tačka)
  56. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar