03. SKUPŠTINA GRADA 21.12.2020.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  TREĆU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  21. DECEMBRA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornici Vukomanović Danijeli;
  2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Jovanović Jovanu;

  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Kulundžić Dejanu;

  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Jakovljević Mileni;

  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Fehratović Jahji;

  6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Džanković Jonuzu;

  7. Prijedlog Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2021. godinu sa Kadrovskim planom Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije grada Novog Pazara, Službe budžetske inspekcije grada Novog Pazara, za 2021. godinu;

  8. Prijedlog Odluke o trećoj izmjeni budžeta grada Novog Pazara, za 2020. godinu;

  9. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselje Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac, za potes Šutenovac 2 - (izmjena 7);

  10. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju većeg učešća žena u procesu donošenja odluka, izmjenama i dopunama opštih akata grada Novog Pazara;

  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta „Ustanove za sport“ Novi Pazar;

  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2021. godinu;

  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2021. godinu;

  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2021. godinu;

  18. Prijedlog Odluke o radnom vremenu Apotekarske ustanove Novi Pazar;

  19. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Apotekarskoj ustanovi Novi Pazar;

  20. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka prava javne svojine grada Novog Pazara na kat. parceli br. 1958/2 KO Lukarsko Goševo i utvrđuje se pravo vlasnika nezakonito izgrađenog objekta Felić Elme iz Novog Pazara da stekne pravo svojine uz naknadu, neposrednom pogodbom;

  21. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;

  22. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i žalbe;

  23. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za kulturno-historijske spomenike i davanje naziva ulicama i trgovima;

  24. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Turističke organizacije Novi Pazar;

  25. Prijedlog Rješenja o otuđenju Duka Invest DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 111/1699 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 722 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 16462 KO Novi Pazar;

  26. Prijedlog Rješenja o otuđenju Faek Company DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 55/1119 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 9960 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 19120 KO Novi Pazar;

  27. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đulović Rešadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 9/553 KO Novi Pazar i Đulović Rifatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 10/553 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 749 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 17514 KO Novi Pazar;

  28. Prijedlog Rješenja o formiranju komisije za utvrđivanje posledica nastalih usled bojkota popisa stanovništva 2011. godine (Dopunska tačka)
  29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji gradskih uprava grada Novog Pazara (Dopunska tačka)
  30. Prijedlog Odluke o osnivanju ženske odborničke mreže Skupštine grada Novog Pazara (Dopunska tačka)
  31. Prijedlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor lokalnog ombdusmana (Dopunska tačka)
  32. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi programa zaštite životne sredine grada Novog Pazara za period od 2021. do 2023. godine (Dopunska tačka)
  33. Prijedlog Odluke o inicijativi za proglašenje 28. septembra - Dan bošnjaka za bošnjački nacionalni praznik (Dopunska tačka)
  34. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Savjeta za zdravstvo, socijalnu politiku i socijalnu zaštitu, boračka i invalidska pitanja (Dopunska tačka)
  35. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar