02. SKUPŠTINA GRADA 29.10.2020.

  Dnevni red


  Na osnovu člana 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M
  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  29. OKTOBRA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI


  Sjednica će se održati u sali Kulturnog centra (bioskop), ulica Stevana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Nihatu Biševcu;
  2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Igoru Novoviću;
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Fuadu Baćićaninu (Dopunska tačka);
  4. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Maidi Baltić (Dopunska tačka)
  5. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odborniku Ramizu Župiću;
  6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Edini Rašljanin;
  7. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornici Danijeli Vukomanović;
  8. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2020. godinu;
  9. Prijedlog izmjene i dopune Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  10. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes Šutenovac 4;
  11. Prijedlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Novi Pazar, za 2020. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namene na teritoriji grada Novog Pazara;
  13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o boravišnoj taksi;
  15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  16. Prijedlog Odluke o promjeni naziva ulice;
  17. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta za bezbjednost grada Novog Pazara;
  18. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta za rodnu ravnopravnost grada Novog Pazara;
  19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove SSU „Pendik“ Novi Pazar;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta SSU „Pendik“ Novi Pazar;
  21. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara ,,Kulturnom centru“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Centru za socijalni rad Novi Pazar;
  23. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Grupi za stručno-pedagoški nadzor za grad Novi Pazar, opštine Tutin i Sjenicu;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cjena vode i kanalizacije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  25. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2019. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2019. godinu;
  27. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  28. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  29. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  30. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  31. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Doma zdravlja Novi Pazar, za 2019. godinu;
  32. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2019. godinu;
  33. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kulturnog centra Novi Pazar, za 2019. godinu;
  34. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2019. godinu;
  35. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Centra za djecu i omladinu „Duga“ Novi Pazar“, za 2019. godinu;
  36. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  37. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Historijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  38. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  39. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2019. godinu;
  40. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Novi Pazar, za 2019. godinu;
  41. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2019. godinu;
  42. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu SSU „Pendik“ Novi Pazar, za 2019. godinu;
  43. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2019. godinu;
  44. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu PU „Mladost“ Novi Pazar;
   • (45.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja objekta - poslovnog prostora na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar, cjelina 1 i cjelina 2 (Povučena tačka);
   • (46.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja posebnih dijelova objekta-poslovnog prostora, na kat. parceli br. 3195/1 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (47.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja nepokretnosti-objekta i zemljišta izgrađenog na kat. parceli br. 725 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (48.) Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, označenog kao kat. parcela br. 8357/2 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
  45. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  46. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  47. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  48. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  49. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  50. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  51. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  52. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata VD direktora Turističke organizacije Novi Pazar;
  53. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije Novi Pazar;
  54. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javne ustanove SSU „Pendik“, Novi Pazar;
  55. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora „Ustanove za sport“, Novi Pazar;
  56. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata Glavnog urbaniste grada Novog Pazara;
  57. Prijedlog Rješenja o imenovanju Glavnog urbaniste grada Novog Pazara;
  58. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova lokalnog Savjeta roditelja osnovnih i srednjih škola i PU Mladost na području grada Novog Pazara;
  59. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar;
  60. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora srednje škole „Tehnička škola“ Novi Pazar;
  61. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora srednje škole „Ekonomsko-trgovinska škola“ Novi Pazar;
  62. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“ Novi Pazar;
  63. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Historijskog arhiva „Ras“, Novi Pazar;
  64. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju Prijedloga kandidata za sastav Komisije za priznavanje prava i vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda za područje grada Novog Pazara;
  65. Prijedlog Rješenja o otuđenju Omeru Emroviću iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradsko građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označeno kao kat. parcela br. 438/4 KO Novi Pazar, na potesu „ul Stevana Nemanje“ od 253 m2, radi izgradnje objekta;
   • (70.) Prijedlog Rješenja o otuđenju Duka Invest DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog  Pazara od 111/1699 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 722 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 16462 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (71.) Prijedlog Rješenja o otuđenju Faek Company DOO iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 55/1119 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 9960 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 19120 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
   • (72.) Prijedlog Rješenja o otuđenju Đulović Rešadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 9/553 KO Novi Pazar i Đulović Rifatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 10/553 KO Novi Pazar, na kat. parceli br. 749 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 17514 KO Novi Pazar (Povučena tačka);
  66. Razmatranje stanja nastalog nakon izbijanja epidemije COVID-19 na nivou grada Novog Pazara i informacija o preduzetim aktivnostima u periodu mart-oktobar 2020. godine;
  67. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove Novi Pazar (Dopunska tačka);
  68. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji grada Novog Pazara (Dopunska tačka);
  69. Odbornička pitanja.

   

  PREDSJEDNICA
  Dr. Anela Šemsović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar