01. SKUPŠTINA GRADA 28.02.2020.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 100. i 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19),

  S A Z I V A M

  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI
  28. FEBRUARA 2020. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama dijela Plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski stadion, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija za potes oko stanice za snabdijevanjem gorivom ND Petrol;
  2. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija za potese Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice i Poila;
  3. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u tekstualnom dijelu plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Carina;
  4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije koji se prostire dolinom rijeke Raške i Ljudske i obuhvata dijelove naselja Rajčinoviće sa Banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i gornji Selakovac na potesu dijela naselja Varevo;
  5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana generalne regulacije za naselje Miščiće; 
  6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica i dio naselja Šutenovac za potes Šutenovac 3; 
  7. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, staru Čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair na potesu dijela naselja Rasadnik i Čair;
  8. Prijedlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za kat. parcele br. 477/2, 477/1, 476, 479, dio kat. parcele br. 518/3 i dio kat. parcele br. 909 KO Koprivnica; 
  9. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana Generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta Grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes Izbička reka –državni put;
  10. Prijedlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za kat. parcelu br. 63 KO Banja;
  11. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune dijela plana generalne regulacije plana za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenja, Petrovića lug i zaštićeno područje Gradina za potes oko kat. parcele br. 146 KO Novi Pazar - izmena 2;
  12. Predlog Odluke o prvoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2020. godinu (Dopunska tačka);
  13. Prijedlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Novog Pazara, za 2020. godinu;
  14. Prijedlog Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima, na teritoriji grada Novog Pazara;
   • (14) Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju grada Novog Pazara (Povučena tačka);
   • (15) Plan Godišnjeg programa mjera i radova na smanjenju rizika od poplava (Povučena tačka);
  15. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora;
  16. Prijedlog Odluke o prestanku prava korišćenja na kat. parceli br. 8110/3 KO Novi Pazar Sportskom centru Novi Pazar;
  17. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja na kat. parceli br. 8110/3 KO Novi Pazar Fudbalskom klubu Novi Pazar;
  18. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja JKP „Parking servis“ Novi Pazar na nepokretnosti u svojini grada Novog Pazara;
  19. Prijedlog Odluke o otuđenju putem javnog nadmetanja građevinskog zemljišta investitorima za izgradnju stambenih i stambeno-poslovnih objekata, katastarske parcele broj 438/4 KO Novi Pazar, na potesu „Šestovo“ - ulica Stevana Nemanje;
  20. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za prenos javne svojine na nepokretnosti sa Republike Srbije u svojinu grada Novog Pazara;
  21. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Pazara neposrednom pogodbom-bez naknade, katastarske parcele br. 777/6 KO Rajčinoviće;
  22. Prijedlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Pazara neposrednom pogodbom katastarske parcele br. 1390 i 1391 KO Kovačevo;
  23. Prijedlog Odluke o boravišnim taksama;
  24. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Regionalne turističke organizacije Sandžaka;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  27. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namjene na teritoriji grada Novog Pazara;
  28. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć dva puta godišnje jednoroditeljskoj porodici;
  29. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unaprjeđenju svojstava zgrada, postupku dodjele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojim grada Novi Pazar učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja;
  30. Prijedlog Odluke o zabrani koriščenja glisera, motornih čamaca veće snage i skutera na jezeru „Gazivode“;
  31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2020. godinu;
  32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Istorijskog arhiva „Ras“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i omladinu „Duga“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  36. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad Novi Pazar, za 2020. godinu; 
  37. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposljenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2020. godinu;
  38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2020. godinu;
  39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2020. godinu;
  40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka, za 2020. godinu; 
  41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada SSU „Pendik“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2020. godinu;
  43. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Doma zdravlja Novi Pazar, za 2020. godinu;
  44. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za upotrebu imena grada Novog Pazara u nazivu Rvačkog sportskog udruženja;
  45. Prijedlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Novog Pazara;
  46. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Saveta roditelja grada Novog Pazara;
  47. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Stefan Nemanja“, Novi Pazar;
  48. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“, Novi Pazar;
  49. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora „Gimnazije“, Novi Pazar;
  50. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Meša Selimović“ Novi Pazar;
  51. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Rastko Nemanjić“, Novi Pazar;
  52. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposljenih u obrazovanju Novi Pazar;
  53. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposljenih u obrazovanju Novi Pazar;
  54. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Izborne komisije grada Novog Pazara;
  55. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih lica izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Novog Pazara i izdavanja potvrde o smrti;
  56. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Doma zdravlja Novi Pazar;
  57. Prijedlog Rješenja o otuđenju Ejupović Rifatu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označeno kao kat. parcela br. 1533/2 u površini od 13 m2 na potesu „Donji Aleksinac“;
  58. Prijedlog Rješenja o otuđenju Prištevac Salihu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 164/494 na kat. parceli br. 1370 na potesu „ul. Aleksandra Đukića“;
  59. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hot Halitu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 16/180 na kat. parceli br. 6448 na potesu „ul. Kej skopskih žrtava“;
  60. Prijedlog Rješenja o otuđenju Turković Izeti iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 1/167, Turković Esadu iz Novog Pazara označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 2/167 i Turković Rifaeti iz Novog Pazara označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 2/167 na kat. parceli br. 753 na potesu „ul. Gojka Bačanina“;
  61. Prijedlog Rješenja o otuđenju Preljević Sakipu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 32/299 i Preljević Ademu iz Novog Pazara, suvlasnički udio grada Novog Pazara od 33/299 na kat. parceli br. 7039 na potesu „ul. Osmana Dervišnurovića“;
  62. Prijedlog Rješenja o otuđenju Đerekarac Rešadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 59/413 na kat. parceli br. 2567/2KO Novi Pazar i suvlasnički udio grada Novog Pazara od 147/581 na kat. parceli br. 2567/3KO Novi Pazar na potesu „ul. Kej 37. Sandžačke divizije“;
  63. Prijedlog Rješenja o otuđenju Milovanović Zoranu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 113/148 na kat. parceli br. 752 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Gojka Bačanina“;
  64. Prijedlog Rješenja o otuđenju Rebronja Husniji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 57/91 na kat. parceli br. 10787/4 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Save Kovačevića“;
  65. Prijedlog Rješenja o otuđenju Slavković Vladici iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/247 na kat. parceli br.1391/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Aleksandra Đukića“;
  66. Prijedlog Rješenja o otuđenju Halilović Jusufu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 16/338 na kat. parceli br. 6982 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Radnička“;
  67. Prijedlog Rješenja o otuđenju Muratović Fahiru, iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara sa udelom od 17/260 na kat. parceli br. 705 KO Novi Pazar na potesu „ul. Omladinska“;
  68. Odbornička pitanja. 

  PREDSJEDNICA

  dr Hanadi Hajdinović

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar