05. SKUPŠTINA GRADA 16.12.2019.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 100. i 102. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19),

  S A Z I V A M

  PETU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  16. DECEMBRA 2019. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

  Sednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI RED

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornice i predsednice Skupštine grada Novog Pazara Ifete Radončić;
  2. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornice Sanele Đulović;
  3. Izbor predsednika Skupštine grada Novog Pazara;
  4. Predlog Odluke o trećoj izmeni budžeta grada Novog Pazara za 2019. godinu;
  5. Predlog Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2020. godinu;
  6. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije, Službe budžetske inspekcije Grada Novog Pazara, za 2020. godinu;
  7. Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna dela generalnog urbanističkog plana Novi Pazar za potes oko autobuske stanice –izmena 3;
  8. Predlog Odluke o izradi izmene i dopune dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, delove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića lug i zaštićeno područje Gradine za potes Postenje;
  9. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhavata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair, na potesu „Bolnica – Gradski stadion“ (Izmena 4);
  10. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, delove naselje Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac, za potes Šutenovac 2;
  11. Predlog Rešenja o ispravci greške u tekstualnom i grafičkom delu plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremedžinica, deo naselja Šutenovac za kat. parcelu br. 11378/1 KO Novi Pazar;
  12. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  13. Predlog Odluke o građevinskom zemljištu grada Novog Pazara;
  14. Predlog Odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  15. Predlog Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini grada Novog Pazara;
  16. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara na kat. parceli br. 4973 KO Novi Pazar;
  17. Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara na kat. parceli br. 9374 KO Novi Pazar;
  18. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Novog Pazara Narodnoj biblioteci „Dositej Obradović“, Novi Pazar;
  19. Predlog Odluke o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji grada Novog Pazara;
  20. Predlog Odluke o pokretanju inicijative za promenu, brisanje, unošenje novog ili ispravku naziva naseljenog mesta i katastarske opštine;
  21. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2020. godinu;
  22. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2020. godinu;
  23. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  24. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“, za 2020. godinu;
  25. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“, za 2020. godinu;
  26. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2020. godinu;
  27. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu PU „Mladost“, Novi Pazar za školsku 2018/2019. godinu;
  28. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada PU „Mladost“ Novi Pazar za školsku 2019/2020. godinu;
  29. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini cene mesečne karte Holding kompanije „Sandžaktrans – putnički saobraćaj“ d.o.o. Novi Pazar;
  30. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, sa tekstom Javnog konkursa;
  31. Predlog Rešenja o razrešenju VD direktora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  32. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  33. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Gradska toplana“, sa tekstom Javnog konkursa;
  34. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose;
  35. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Novog Pazara;
  36. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije grada Novog Pazara;
  37. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora JKP „Parking servis“ Novi Pazar;
  38. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Administrativno - mandatne komisije;
  39. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora iz reda roditelja Medicinske škole „Dva Heroja“ Novi Pazar;
  40. Predlog Rešenja o otuđenju Zahitović Selimu, iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljištа u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 56/325 na kat. parceli br. 3874 na potesu „ul. Cetinjska“;
  41. Predlog Rešenja o otuđenju Tenjović Drašku, iz Kragujevca, uz naknadu, zemljištа u javnoj svojini označenog kao javna svojina grada Novog Pazara sa udelom 1/1 na kat. parceli br. 438/11 na potesu „Šestovo“;
  42. Predlog Rešenja o otuđenju Hamidović Besimu iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 76/477 na kat. parceli br. 3566 na potesu „ul. 8. Marta“;
  43. Predlog Rešenja o otuđenju Ajdinović Muharemu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 65/1809 na kat. parceli br. 2296/2 na potesu „ul. Dubrovačka br. 409“;
  44. Predlog Rešenja o otuđenju Džemili Grišević iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 76/159 na kat. parceli br. 10834 na potesu „ul. Čerkez Mahala“;
  45. Predlog Rešenja o otuđenju Almiru Hodžiću iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, gradsko građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označenog kao kat. parcela br. 781/10 na potesu „Rajčinoviće“ sa Zapisnikom komisije za pribavljanje i davanje zakup stvari u javnoj svojini;
  46. Odbornička pitanja.

  ZAMENIK PREDSEDNIKA
  Fahrudin Đekić, dipl. pravnik

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar