01. SKUPŠTINA GRADA 11.03.2019.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 98. i 100. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 3/18),

  S A Z I V A M

  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI       

  11. MARTA 2019. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna dijela plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair na potesu dijela naselja Rasadnik i Čair (izmjena 3);
  2. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac za potes dijela naselja Novopazarska banja;
  3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, gornji i donji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, naselja Semenjača, Varoš mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Šestovo i Šestovski potok;
  4. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u tekstualnom i grafičkom dijelu plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, dijelove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i dio naselja Šutenovac;
  5. Prijedlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar;
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2019. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama materijalnih troškova nastalih za usluge koje vrše Gradske uprave grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Aneks broj 2. Kolektivnog ugovora JKP ,,Parking servis“ Novi Pazar;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga JKP ,,Parking servis“, Novi Pazar;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga iznošenja komunalnog otpada JKP ,,Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  13. Prijedlog Odluke o usvajanju koncesionog akta za povjeravanje obavljanja djelatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Novog Pazara;
  14. Prijedlog Odluke o naknadama za korištenje javnih površina;
  15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namjene na teritoriji grada Novog Pazara;
  16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  17. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za pribavljanje uz naknadu nepokretnosti u javnu svojinu grada Novog Pazara neposrednom pogodbom i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda;
  18. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nepokretnosti PU ,,Mladost“ Novi Pazar;
  19. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nepokretnosti Regionalnoj razvojnoj agenciji ,,Seda“ Novi Pazar;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti SSU ,,Pendik“, o ustupanju poslovnih prostorija;
  21. Prijedlog Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara;
  22. Prijedlog Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umjetničku ili drugu djelatnost u oblasti kulture;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu finansijskog plana JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2019. godinu;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“, za 2019. godinu;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Doma zdravlja Novi Pazar, za 2019. godinu;
  31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  32. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Istorijskog arhiva „Ras“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  33. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra Novi Pazar, za 2019. godinu;
  34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  35. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, za 2019. godinu;
  36. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade Novi Pazar, za 2019. godinu;
  37. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i omladinu „Duga“, Novi Pazar“, za 2019. godinu;
  38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta Novi Pazar, za 2019. godinu;
  39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Novi Pazar, za 2019. godinu;
  40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2019. godinu;
  41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada SSU „Pendik“, Novi Pazar, za 2019. godinu;
  42. Prijedlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola;
  43. Prijedlog Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada Novog Pazara;
  44. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta roditelja grada Novog Pazara;
  45. Prijedlog Rješenja o postavljenju na dužnost zamjenika Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara, Almira Lekovića;
  46. Prijedlog Rješenja o postavljenju na dužnost zamjenice Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara, Milice Vukićević;
  47. Prijedlog Rješenja o imenovanju direktora JP ,,Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  48. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti;
  49. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta;
  50. Prijedlog Rješenja o poništaju rješenja br. 02-73/18 od 18. decembra 2018. godine;
  51. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora „Škole za dizajn tekstila i kože“ Novi Pazar;
  52. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ ,,Dositej Obradović“, Novi Pazar;
  53. Prijedlog Zaključka o sprovođenju postupka analize i utvrđivanja nepokretnosti na kojima je grad Novi Pazar nosilac prava javne svojine koje koriste javna preduzeća;
  54. Prijedlog Rješenja o otuđenju Avdović Emini iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 24/103 na kat. parceli br. 10597 KO Novi Pazar na potesu „ul. Svojbor“ upisana u listu nepokretnosti br. 15751 KO Novi Pazar;
  55. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hasić Safetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 25/51 na kat. parceli br. 2482/1 na potesu „ul. Rifata Burdževića“ upisana u listu nepokretnosti br. 11177 KO Novi Pazar;
  56. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hasić Ademu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao svojina grada Novog Pazara 1/1 na kat. parceli br. 2482/2 na potesu „ul. Rifata Burdževića“ upisana u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar;
  57. Prijedlog Rješenja o otuđenju Baćićanin Mujesiri iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 158/191 na kat. parceli br. 1166 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Petra Mirkovića“ upisana u listu nepokretnosti br. 17860 KO Novi Pazar;
  58. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dupljak Husejinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 97/474 na kat. parceli br. 6587/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Sutjeska“ upisana u listu nepokretnosti br. 8731 KO Novi Pazar;
  59. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžić Emilu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Novog Pazara, označenog kao kat. parcela br. 10858/1 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Save Kovačevića“ upisana u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar;
  60. Prijedlog Rješenja o otuđenju Dolovac Bajramu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 177/1128 na kat. parceli br. 1914/2 KO Novi Pazar, na potesu „ul. Dubrovačka“ upisana u listu nepokretnosti br. 11123 KO Novi Pazar;
  61. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hasić Atifu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 37/49 na kat. parceli br. 2488/8, na potesu „ul. Rifata Burdževića“ upisana u listu nepokretnosti br. 11499 KO Novi Pazar;
  62. Odbornička pitanja.

  PREDSJEDNICA

  Ifeta Radončić, dipl. ekon.

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar