01. SKUPŠTINA GRADA 12.01.2018.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 4/13, 6/13, 8/14 i 6/16),

   

  S A Z I V A M

  PRVU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 12.02.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

   

  Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

   

  1. Prijedlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave Grada Novog Pazara za 2017. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Novog Pazara za 2018. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanu minimalnog iznosa za plaćanje troškova investicionog održavanja zajedničkih dijelova zgrade, minimalnog iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade i visine naknade za upravljanje u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika;
  5. Prijedlog Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama materijalnih troškova nastalih za usluge koje vrše Gradske uprave Grada Novog Pazara;
  6. Prijedlog Odluke o realizaciji budžeta Grada Novog Pazara u dijelu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2018. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  8. Prijedlog Javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“, za 2018. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Doma zdravlja, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za socijalni rad, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kulturnog centra, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Muzeja „Ras“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Istorijskog arhiva „Ras“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Dositej Obradović“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  22. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Kancelarije za mlade, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  23. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za djecu i omladinu „Duga“, Novi Pazar“, za 2018. godinu;
  24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalnog pozorišta, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije Novi Pazar, za 2018. godinu;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Regionalne turističke organizacije Sandžaka, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  27. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada SSU „Pendik“, Novi Pazar, za 2018. godinu;
  28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program Sportskog centra u likvidaciji, Novi Pazar, za 2018. godine;
  29. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“;
  31. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora „JP za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar“;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora „JP za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar“;
  33. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar;
  37. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gradska čistoća“, Novi Pazar;
  38. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gradska čistoća“, Novi Pazar;
  39. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora „Doma zdravlja“, Novi Pazar;
  40. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Doma zdravlja, Novi Pazar;
  41. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja, Novi Pazar;
  42. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja, Novi Pazar;
  43. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra, Novi Pazar;
  44. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra, Novi Pazar;
  45. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra, Novi Pazar;
  46. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra, Novi Pazar;
  47. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora Muzeja „Ras“, Novi Pazar;
  48. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Muzeja „Ras“, Novi Pazar;
  49. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Muzeja „Ras“, Novi Pazar;
  50. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Muzeja „Ras“, Novi Pazar;
  51. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora Centra za decu i omladinu „Duga“, Novi Pazar;
  52. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Centra za decu i omladinu „Duga“, Novi Pazar;
  53. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Centra za djecu i omladinu „Duga“, Novi Pazar;
  54. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Centra za decu i omladinu „Duga“, Novi Pazar;
  55. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  56. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  57. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Pazara;
  58. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Grada Novog Pazara;
  59. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova  Upravnog odobra Turističke organizacije Grada Novog Pazara;
  60. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Pazara;
  61. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Nadzornog odbora SSU „Pendik“, Novi Pazar;
  62. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora SSU „Pendik“, Novi Pazar;
  63. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora SSU „Pendik“, Novi Pazar;
  64. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora SSU „Pendik“, Novi Pazar;
  65. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora PU „Mladost“, Novi Pazar;
  66. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora PU „Mladost“, Novi Pazar;
  67. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad, Novi Pazar;
  68. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora škole za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar;
  69. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole, Novi Pazar iz reda predstavnika zaposlenih i reda predstavnika roditelja;
  70. Prijedlog Rješenja o otuđenju Serhatlić Džemalu i Serhatlić Dženani iz Novog Pazara uz naknadu zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 170/251 na kat. parceli broj 1274/1 na potesu ,,Donji Aleksinac“ upisana u listu nepokretnosti broj 17950 KO Novi Pazar;
  71. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šemsović Senadu iz Novog Pazara uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao kat. parcela broj 6452, na potesu ,,Generala Živkovića“ upisanoj u listu nepokretnosti broj 18844 KO Novi Pazar;
  72. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mahmutović Nagibu, iz Kosovske Mitrovice, ul. Drvarska br. 41., uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 16/107 na kat. parceli br. 10526/2, na potesu „Svojbor“ upisanoj u listu nepokretnosti br. 19272 KO Novi Pazar;
  73. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hanić Mirsadi, iz Novog Pazara, ul. Omladinska br. 17/C, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 20/338 na kat. parceli br. 706, na potesu ulice „Moskovske“ upisanoj u listu nepokretnosti br. 16435 KO Novi Pazar;
  74. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šabaredžović Nusretu, iz Novog Pazara, ul. Skojevska br. 11, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 93/332 na kat. parceli br. 4145, na potesu ulice „Skojevske“ upisanoj u listu nepokretnosti  br. 14101 KO Novi Pazar;
  75. Prijedlog Rješenja o otuđenju Mustafić Džemilu, iz Novog Pazara, ul. Kačanička br. 54, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 26/109 na kat. parceli br. 2903, na potesu ulice „Kačaničke“ upisanoj u listu nepokretnosti br. 1391 KO Novi Pazar;
  76. Prijedlog Rješenja o otuđenju Kolašinac Nerminu, iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 226/769 na kat. parceli br. 3730, na potesu ulice „Mitrovačke“ upisanoj u listu nepokretnosti  br. 13741 KO Novi Pazar;
  77. Prijedlog Rješenja o otuđenju Batkić Safetu, iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 8/432 na kat. parceli br. 2448, na potesu ulice „Rifata Burdževića“ upisanoj u listu nepokretnosti  br. 11634 KO Novi Pazar;
  78. Prijedlog Rješenja o otuđenju Balić Muhamedu, iz Novog Pazara, uz naknadu putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju održanom 30.01.2018. godine, nepokretnost u javnoj svojini Grada Novog Pazara označena kao poslovne prostorije sa pred prostorom, ukupne korisne površine 158 m2, na prvom spratu zgrade u ulici 28. Novembar  na kat. parceli br. 3195/2 KO Novi Pazar;
  79. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hadžić Alju, iz Novog Pazara zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio Grada Novog Pazara od 23/278 na kat. parceli br. 5139/1, na potesu ulice „Ive Andrića“ KO Novi Pazar;
  80. Odbornička pitanja;

   

  PREDSJEDNICA
  Ifeta Radončić, dipl. ecc

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar