07. SKUPŠTINA GRADA 18.12.2018.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 98. i 100. Poslovnika Skupštine Grada Novog Pazara („Službeni list Grada Novog Pazara“, broj 3/18),

  S A Z I V A M

  SEDMU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI       

  18.12.2018. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI RED

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju pune odgovornosti Gradske uprave i drugih nadležnih službi za nastali požar u zgradi ,,Bor“ u Novom Pazaru;
  2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za asfaltiranje svih ulica u Gradu za koje je JP ,,Putevi Srbije“ dalo saglasnost i novčana sredstva;
  3. Predlog Odluke o isplati troškova profesoru Ćamilu Jukoviću za lečenje u Novopazarskoj banji i doživotnom plaćanju svih troškova lečenja u istom stacionaru;
  4. Predlog Odluke o drugoj izmeni budžeta Grada Novog Pazara za 2018. godinu;
  5. Predlog Odluke o budžetu Grada Novog Pazara za 2019. godinu; 
  6. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnih prihoda Grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije i Službe budžetske inspekcije Grada Novog Pazara, za 2019. godinu;
  7. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju puta Novi Pazar-Tutin IIA reda br. 203, za deonicu na teritoriji Grada Novog Pazara;
  8. Predlog Zaključka o ispravci greške u tekstualnom i grafičkom delu plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta Grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair;
  9. Predlog Odluke o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika pravobranioca Grada Novog Pazara, Predraga Živkovića;
  10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu PU ,,Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2017/2018. godinu;
  11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU ,,Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2018/2019. godinu;
  12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta ,,Novi Pazar“;
  13. Predlog Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, postupku dodele sredstava, procenu učešća i uslovima pod kojim Grad Novi Pazar učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja;
  14. Predlog Odluke o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicijonog održavanja i unapređenja svojstva zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnjeg izgleda zgrade;
  15. Predlog Odluke o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  16. Predlog Odluke o određivanju naknada za učestvovanje u radu radnih tela organa Grada Novog Pazara;
  17. Predlog Odluke o povećanju cene grejanja JKP ,,Gradska toplana“, Novi Pazar za grejnu sezonu 2018/2019;
  18. Pravilnik o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Pazara za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja;
  19. Predlog Rešenja o razrešenju VD direktora ,,Dom Zdravlja“, Novi Pazar;
  20. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora ,,Dom Zdravlja“, Novi Pazar;
  21. Predlog Rešenja o razrešenju VD direktora JKP ,,Gradska toplana“, Novi Pazar;
  22. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora JKP ,,Gradska toplana“, Novi Pazar;
  23. Predlog Rešenja o razrešenju VD direktora JKP ,,Parking servis“, Novi Pazar;
  24. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora JKP ,,Parking servis“, Novi Pazar;
  25. Predlog Rešenja o razrešenju VD direktora JP ,,Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“;
  26. Predlog Rešenja o imenovanju VD direktora JP ,,Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“;
  27. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP ,,Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“;
  28. Predlog Javnog konkursa za izbor direktora JP ,,Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara“;
  29. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Izborne komisije Grada Novog Pazara;
  30. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ ,,Halifa bin Zaid Al Nahjan“, Novi Pazar;
  31. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Pazar;
  32. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora ,,Škola za dizajn tekstila i kože“, Novi Pazar;
  33. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora ,,Medicinska škola“, Novi Pazar;
  34. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora ,,Tehnička škola“, Novi Pazar;
  35. Predlog Rešenja o otuđenju Duljević Besimu iz Novog Pazara uz naknadu, zemljište u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 219/601 na kat. parceli br. 4149/1 na potesu „ul. Skojevska“, upisana u listu nepokretnosti br. 14089 KO Novi Pazar;
  36. Predlog Rešenja o otuđenju Alić Sabaheti iz Novog Pazara uz naknadu, zemljište u javnoj svojini, označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 19/89 na kat. parceli br. 8529 na potesu „ul. Šutenovačka“, upisana u listu nepokretnosti br. 14798 KO Novi Pazar;
  37. Predlog Rešenja o otuđenju Hujević Biseri iz Novog Pazara, Ademović Kemalu iz Gornjeg Milanovca i Hamidović Halimu iz Novog Pazara, suvlasničkog udela grada Novog Pazara od 21/123 na kat. parceli br. 7380 na potesu „ul. Lole Ribara“, upisana u listu nepokretnosti br. 12521 KO Novi Pazar;
  38. Predlog Rešenja o otuđenju Jelesijević Rodoljubu i Jelesijević Nadeždi iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 32/530 na kat. parceli br. 813 na potesu „ul. Stevana Nemanje“, upisana u listu nepokretnosti br. 17470 KO Novi Pazar;
  39. Predlog Rešenja o otuđenju Husović Ahmedinu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvasnički udeo grada Novog Pazara od 8/51 na kat. parceli br. 2488/2 na potesu „ul. Rifata Burdžovića“, upisana u listu nepokretnosti br. 11485 KO Novi Pazar;
  40. Predlog Rešenja o otuđenju Mušić Muratu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 30/69 na kat. parceli br. 2487 na potesu „ul. Rifata Burdžovića“, upisana u listu nepokretnosti br. 11685 KO Novi Pazar;
  41. Predlog Rešenja o otuđenju Kačar Hasipu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označenog kao suvasnički udeo grada Novog Pazara od 18/189 na kat. parceli br. 4295 na potesu „ul. Ćire Ratkovića“, upisana u listu nepokretnosti br. 14306 KO Novi Pazar;
  42. Predlog Rešenja o otuđenju Dražanin Almiru iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 58/95 na kat. parceli br. 10787/3 na potesu „ul. Save Kovačevića“, upisana u listu nepokretnosti br. 12256 KO Novi Pazar;
  43. Predlog Rešenja o otuđenju Emrović Halilu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 126/180 na kat. parceli br. 10787/7 na potesu „ul. Save Kovačevića“, upisana u listu nepokretnosti br. 12262 KO Novi Pazar;
  44. Predlog Rešenja o otuđenju Kajević Hakiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 10/519 na kat. parcelama br. 435/1 i 435/2 na potesu „ul. Stevana Nemanje“, upisana u listu nepokretnosti br. 17497 KO Novi Pazar;
  45. Predlog Rešenja o otuđenju Kačar Ismetu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 15/179 na kat. parceli br. 4294 na potesu „ul. Ćire Ratkovića“, upisana u listu nepokretnosti br. 14301 KO Novi Pazar;
  46. Predlog Rešenja o otuđenju Dupljak Edinu iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa, a po sprovedenom javnom nadmetanju, građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara označenog kao kat. parcela br. 1554/25 ukupne površine 614 m2 na potesu Parničko brdo - Erozija, upisana u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar;
  47. Predlog Rešenja o otuđenju Nokić Rukiji iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 101/306 na kat. parceli br. 3101na potesu „ul. Deda Šehovića“, upisana u listu nepokretnosti br. 17299 KO Novi Pazar;
  48. Predlog Rešenja o otuđenju Šabotić Senadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parceli br. 7253 od 268 m2 na potesu „ul. Sutjeska“, upisana u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar;
  49. Predlog Rešenja o otuđenju Beširović Esadu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 11374/9 na potesu „ul. Generala Živkovića“, upisana u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar;
  50. Predlog Rešenja o otuđenju Bajraktari Nazi iz Novog Pazara, uz naknadu, putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju, građevinsko zemljište u javnoj svojini grada Novog Pazara, označeno kao kat. parcela br. 23515/29, upisana u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar, na potesu „Parničko brdo-Erozija“, ukupne površine 412 m2;
  51. Predlog Rešenja o otuđenju putem razmene Čeković Samri iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini označenog kao kat. parcela br. 23515/58, u površini od 393 m2, na potesu „ul. Parničko brdo - Parnice“, upisana u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar u zamenu za kat. Parcelu br 23515/36 u površini od 260 m2, na potesu „ul. Parničko brdo - Parnice“, upisana u listu nepokretnosti br. 18568 KO Novi Pazar;
  52. Predlog Rešenja o otuđenju Sekulić Ranki iz Novog Pazara, uz naknadu, neposrednom pogodbom, građevinskog zemljišta iz javne svojine označeno kao kat. parcela br. 340 u površini od 103 m2, deo suvlasničkog udela grada Novog Pazara od 33/326 na kat. parcelama br. 339/1 i 339/2 u fizičkom obimu od 33 m2, deo suvlasničkog udela grada Novog Pazara od 98/440 na kat. parcelama br. 346/1 i 346/2 u fizičkom obimu od 98 m2 i deo suvlasničkog udela grada Novog Pazara od 16/2715 na kat. parcelama br. 344/1 i 344/2 u fizičkom obimu od 16 m2;
  53. Odbornička pitanja.

   PREDSEDNICA

  Ifeta Radončić, dipl. ekon.

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar