Dnevni red

  Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 4/13 i 6/13, 8/14 i 6/16),

   

  S A Z I V A M

  ČETVRTU  SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 04.07.2017. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

   

  Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

  Za sednicu predlažem sledeći:

  DNEVNI RED

   

  1. Predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Novog Pazara za 2016. godinu;
  2. Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, delove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića Lug i zaštićeno područje Gradina;
  3. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i  Jalija na potesu dela naselja Šestovo i Šestovski potok;
  4. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna dela Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Jošanicu, Staru čaršiju, park, naselje iznad parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair, za deo stambeno poslovnog bloka koji se nalazi između kompleksa bolnice i ul. Generala Živkovića;
  5. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Novopazarska banja, naselje Pašino guvno, Podbijelje, Industrijska zona, Čerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselja oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje Ćeremidžinica i deo naselja Šutenovac za potesu dela naselja Novopazarska banja;
  6. Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna prostornog plana grada Novog Pazara;
  7. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije mini hidroelektrane “Lozno”;
  8. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije stara čaršija sa parkom u Novom Pazaru;
  9. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
  10. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava korišćenja sportskog objekta Gradski stadion fudbalskom klubu”Novi Pazar”;
  11. Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja sportskih objekata “Sportsko sajamskoj ustanovi Pendik”;
  12. Predlog Akcionog plana za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020 godine;
  13. Predlog Odluke o pristupanju donošenja Statuta grada Novog Pazara;
  14. Predlog Statuta JKP“ Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  15. Predlog Statuta Kulturnog centra Novi Pazar;
  16. Predlog Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Novog Pazara;
  17. Predlog Operativnog plana odbrane od poplava na vodama II reda za grad Novi Pazar za 2017. godinu;
  18. Predlog Odluke za povećanje cena vode i kanalizacije JKP” Vodovod i kanalizacija” Novi Pazar;
  19. Predlog Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani u Novom Pazaru;
  20. Predlog Odluke o promeni naziva Škole za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar u naziv “Škola za dizajn”
  21. Predlog Rešenja o obrazovanju radnog tela za pripremu odbrane, izradu, pripremu i sprovođenje planova odbrane;
  22. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora iz reda predstavnika zaposlenih OŠ “ Dositej Obradović” Osaonica Novi Pazar;
  23. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova administrativno mandatne komisije;
  24. Predlog Rešenja o imenovanju članova komisije za Statutarna, organizaciona i normativna pitanja;
  25. Predlog Rešenja o imenovanju članova komisije za kulturno istorijske spomenike i davanja naziva ulicama i trgovima;
  26. Predlog Rešenja o otuđenju Muameru Malićeviću iz Novog Pazara, selo Bele Vode, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 48/232 na građ. parceli br. 10791, upisanoj u listu nepokretnosti br. 12280 KO Novi Pazar, na potesu ul. Čerkez mahala, radi ozakonjenja objekta;
  27. Predlog Rešenja o otuđenju Šabotić Đuli iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 14/172 na kat. parceli br. 8444/1 KO Novi Pazar, na potesu Kej skopskih žrtava;
  28. Predlog Rešenja o otuđenju Zorici i Rahimu Ličina iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 38/325 na kat. parceli br. 7064, upisanoj u listu nepokretnosti br. 5850 KO Novi Pazar, na potesu ul.Osmana Dervišnurovića, radi ispravke granica susednih kat.parcela;
  29. Predlog Rešenja o otuđenju Feković Hidu  iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 46/394 na kat. parceli br. 2277/1, upisanoj u listu nepokretnosti br. 1337 KO Novi Pazar, na potesu ul “Dubrovačka 402”;
  30. Predlog Rešenja o otuđenju Đerekarac Nuru iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 19/451 na kat. parceli br. 2569, upisanoj u listu nepokretnosti br. 16744 KO Novi Pazar, na potesu “ul.Kej 37 sandžačke divizije”;
  31. Predlog Rešenja o otuđenju Šehović Mirzetu iz Novog Pazara, uz naknadu zemljište u javnoj svojini, označeno kao kat. parcela br. 2484, upisanoj u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar, na potesu “ul.Rifata Burdževića”;
  32. Predlog Rešenja o otuđenju Škrijelj Muratu iz Novog Pazara uz naknadu, zemljište u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 4/399 na kat. parceli br. 2447 upisanoj u listu nepokretnosti br. 11631 KO Novi Pazar, na potesu ul. Rifata Burdževića;
  33. Predlog Rešenja o otuđenju Bihorac Muharemu iz Novog Pazara uz naknadu putem oglasa a po sprovedenom javnom nadmetanju građevinsko zemljište iz javne svojine, na kat. parceli br. 7651/4 KO Novi Pazar, na potesu ul. “Hercegovačka”;
  34. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br. 1191 KO Novi Pazar, na potesu “ Đurđevi stupovi“;
  35. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br. 1180 KO Novi Pazar, na potesu “ Đurđevi stupovi“;
  36. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br. 4494 KO Novi Pazar, na potesu ul. “ Stevana Nemanje“;
  37. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br. 6452 KO Novi Pazar, na potesu ul “ Generala Živkovića“;
  38. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br. 2484 KO Novi Pazar, na potesu ul.“ Rifata Burdžovića“;
  39. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br. 2447 KO Novi Pazar, na potesu ul.“ Rifata Burdžovića“;
  40. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo na kat.parceli br. 4035 KO Novi Pazar, na potesu ul. “ Šumadijska“;
  41. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 10580/1 KO Novi Pazar na potesu ul.Čerkez Mahala;
  42. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 8912 KO Novi Pazar na potesu ul.Rajka Ackovića;
  43. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 6583 KO Novi Pazar na potesu ul. Kej skopskih žrtava;
  44. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 762 KO Novi Pazar na potesu ul. Gojka Bačanina;
  45. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 6475 KO Novi Pazar na potesu ul.Generala Živkovića;
  46. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 1838/2 KO Pobrđe na potesu Duvarina;
  47. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 3579 KO Novi Pazar na potesu ul. Salih-bega Rasovca;
  48. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 7253 KO Novi Pazar na potesu ul. Sutjeska;
  49. Predlog zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta za deo kat. parcele br. 706 KO Novi Pazar na potesu ul.Omladinska;
  50. Odbornička pitanja;

   

  PREDSEDNICA
  Ifeta Radončić, dipl.ecc

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar