01. - SKUPŠTINA GRADA 10.02.2016. (stari saziv)

  Dnevni red

              Na osnovu člana 84. i 85. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/13 i 8/14),

  S A Z I V A M

  PRVU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 10.02.2016. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

              Sednica će se održati u sali Doma Omladine, ulica Stevana Nemanje br. 2. u Novom Pazaru.

              Za sednicu predlažem sledeći

    DNEVNI  RED:

  1. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo naselja Dojeviće i Ivanča;
  2. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo naselja Rajčinoviće sa banjom;
  3. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo naselja Pobrđe;
  4. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo naselja Varevo, Ivanča, Lukocrevo, Šavci i Rajčinoviće, prostor između puta Tutin-Dojeviće sa severne strane i planirane regulacije reke Raške sa juga;
  5. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo naselja Lukocrevo, Varevo i Šavci, prostor između planirane regulacije reke Raške na severu i granice plana na jugu;
  6. Predlog Odluke o Geografskom informacionom sistemu grada Novog Pazara;
  7. Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Novog Pazara, za 2015. godinu;
  8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o auto taksi prevozu putnika;
  9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje imena grada u nazivu sportskog udruženja Stonoteniski klub „Novi Pazar“;
  10. Plan i program rada Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, za 2016. godinu;
  11. Plan i program rada Doma zdravlja Novi Pazar, za 2016. godinu;
  12. Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu;
  13. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora iz reda zaposlenih Medicinske škole Novi Pazar;
  14. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora „Gimnazije“ Novi Pazar;
  15. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Stefan Nemanja“, Novi Pazar;
  16. Predlog Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“, Novi Pazar;
  17. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Izborne komisije grada Novog Pazara;
  18. Predlog Odluke o poništaju Rešenja o prenosu prava na trajno korišćenje i upravljanje na objektima kojima raspolaže Skupština opštine Novi Pazar br. 404-2 od 12.01.1994. godine;
  19. Predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostorija Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Novi Pazar;
  20. Predlog Odluke o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu;
  21. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na kat. parceli br. 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/9, 1554/10, 1554/11, 1554/12, 155 23 KO Novi Pazar na potesu
  22. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat. parcele br. 2810 KO Novi Pazar na potesu „ul. Karađorđeva“;
  23. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na delu kat. parcele br. 6898 KO Novi Pazar na potesu „ul. Palih Boraca“;
  24. Predlog Zaključka Komisije za procenu tržišne vrednosti zemljišta na kat. parceli br. 6155 KO Novi Pazar na potesu „Generala Živkovića – Dugalića brdo“;
  25. Predlog Rešenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini Murtezić Hamdu, označeno kao suvlasnički udeo Grada Novog Pazara od 4/29 na kat. parceli br. 3165 KO Novi Pazar, na potesu „Žitni trg“;
  26. Predlog Rešenja o otuđenju zemljišta u javnoj svojini Međedović Enesu, označeno kao deo kat. parcele br. 10145, upisane u listu nepokretnosti br. 18844 KO Novi Pazar, na potesu „Jošanički kej“;
  27. Odbornička pitanja.

   

  Molimo Vas da sednici prisustvujete, a u slučaju sprečenosti da obavestite sekretara Skupštine grada na telefon 020/313-644, lokal 168.

   

  PREDSEDNIK
  dr Mirsad Đerlek

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar