Dnevni red

  Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019)

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA

  za 13. mart 2024. godine, sa početkom u 10 sati

   

   

  Sjednica će se održati u Sali Doma omladine, ulica Stevana Nemanje broj 2 u Novom Pazaru.

  Na početku sjednice vrši se:

  - Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Novog Pazara i to: Amra Husović, Enes Buhić, Faruk Pašović, Marija Ćurčić, Nenad Milutinović, Vladimir Veličković;
  - Utvrđivanje prestanka mandata odbornice Hanadi Hajdinović, na osnovu pismene ostavke.

   

  Nakon potvrđivanja mandata odbornicima kao i utvrđivanja prestanka mandata odbornici u Skupštini grada Novog Pazara, predsjednik Skupštine grada Novog Pazara predlaže sljedeći:

   

  D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu oko Kasarne VRS „Rifat Burdžević Tršo“;
  2. Prijedlog Rješenja o ispravci greške u planu generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, dio naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija, za potes Bukreš, Lug, Carina, Potok, Parice i Poila, na potesu dijela naselja Ćukovac; (dopunska tačka)
  3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna plana generalne regulacije za dio centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata dio naselja Jošanica, Stara čaršija, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, dijelove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair - krak jugozapadne obilaznice; (dopunska tačka)
  4. Prijedlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju obrazovnog centra „Ras“ na Goliji; (dopunska tačka)
  5. Prijedlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2024. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara; (dopunska tačka)
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopune Odluke o gradskim upravama grada Novog Pazara;
  8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina;
  9. Prijedlog Odluke o taksi prijevozu;
  10. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora - zgrade ugostiteljstva, koja se nalazi na kat. parceli br. 7879 KO Novi Pazar;
  11. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosi između grada Novog Pazara i DOO „Lipa“ Novi Pazar;
  12. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja nepokretnosti na kat. parceli br. 10129/1 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 18844 Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka „SEDA“ Novi Pazar;
  13. Prijedlog Odluke o prijenosu prava korišćenja nepokretnosti na kat. parceli br. 7879 KO Novi Pazar, upisanoj u listu nepokretnosti br. 19593 kao „objekat kulture-Kula motrilja“, Kulturnom centru Novi Pazar;
  14. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole „Dva heroja“ Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  15. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Meša Selimović“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih;
  16. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Izudin Šušević“ Novi Pazar, iz reda predstsavnika zaposlenih;
  17. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ugostiteljsko - turističke škole Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Novi Pazar; (dopunska tačka)
  19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Stefan Nemanja“ Novi Pazar; (dopunska tačka)
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora „Gimnazije“ Novi Pazar; (dopunska tačka)
  21. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Rifat Burdžević Tršo“ Novi Pazar, iz reda predstavnika lokalne samouprave; (dopunska tačka)
  22. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Predškolske ustanove „Mladost“ Novi Pazar; (dopunska tačka)
  23. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta;
  24. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za pribavljanje, otuđenje nepokretnosti i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;
  25. Prijedlog Rješenja o imenovanju Glavnog urbaniste grada Novog Pazara; (dopunska tačka)
  26. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata zamjenika Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara, Milice Vukićević;
  27. Prijedlog Rješenja o postavljenju zamjenika Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara, Ljuba Vasića;
  28. Prijedlog Rješenja o postavljenju zamjenika Gradskog pravobranioca grada Novog Pazara, Almira Lekovića;
  29. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata člana Upravnog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka;
  30. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka;
  31. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  32. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“;
  33. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javne ustanove Kancelarija za mlade, Novi Pazar;
  34. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Kancelarija za mlade, Novi Pazar;
  35. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata direktora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  36. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Novi Pazar;
  37. Odbornička pitanja

  PREDSJEDNIK

  Samir Lekić

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar