Dnevni red

  Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), tačke 3. i tačke 4. stav 2 Odluke o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara („Službeni glasnik RS“, br. 94/2023), predsjednik Privremenog organa grada Novog Pazara

  S A Z I V A

  ŠESTU SJEDNICU PRIVREMENOG ORGANA GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 19. JANUARA 2024. GODINE, SA POČETKOM U 13 SATI

   

   

          Sjednica će se održati u sali za sastanke na III spratu Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemanje br. 2.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

   

  1. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana generalne regulacije dijela centra naseljenog mjesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve, dijelove naselja Semenjača, Stražište, naselja Deževski put, Postenje, Petrovića lug i zaštićeno područje Gradine na potesu od mosta na rijeci Deževska do ul. Meše Selimovića (izmjena 3);
  2. Prijedlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije državnog puta IIa reda br. 198, dionica: Preko brdo – Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166);
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2024. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“, za 2024. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2024. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2024. godinu;
  7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2024. godinu;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2024. godinu;
  9. III Kvartalni izvještaj JKP „Parking servis“ Novi Pazar za period 1. januar 2023. do 30. septembra 2023. godine;
  10. Prijedlog godišnjeg Plana inspekcijskog nadzora za 2024. godinu Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara;
  11. Prigovor Nokić Nedžibe na izdate Lokacijske uslove broj ROP-NPA-19052-LOCH-7/2023 od 18. decembra 2023. godine;
  12. Prijedlog Rješenja o davanju ovlašćenja Predsjedniku privremenog organa grada Novog Pazara za sazivanje konstitutivne sjednice Skupštine grada Novog Pazara;
  13. Zahtjev Privrednog društva „Knjaz Miloš“ AD Aranđelovac, za davanje saglasnosti za korišćenje lika i naziva kulturnog dobra (Reka Raška) u komercijalne svrhe;
  14. Zahtjev za realizaciju projekta „Primarna reciklaža tekstilnog otpada“;
  15. Zahtjev za sredstva za sanaciju štete nastale od požara na SZR „Dekor“ Trnava, Novi Pazar;
  16. Zahtjev Atia Amre za sredstva za novčanu pomoć radi plaćanja zakupa stana;
  17. Zahtjev Sabita Nicevića za sredstva za novčanu pomoć radi plaćanja zakupa stana;
  18. Zahtjev Srpske pravoslavne crkvene opštine za Rašku oblast za finansijsku pomoć;
  19. Zahtjev upravnika stambene zajednice u ulici 28. novembra za sredstva.

  PREDSJEDNIK PRIVREMENOG ORGANA

  Nihat Biševac

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar