Dnevni red

  Na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon), tačke 3. i tačke 4. stav 2 Odluke o raspuštanju Skupštine grada Novog Pazara i obrazovanju Privremenog organa grada Novog Pazara („Službeni glasnik RS“, br. 94/2023), Privremeni organ grada Novog Pazara

  S A Z I V A M

  DRUGU SJEDNICU PRIVREMENOG ORGANA GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI 10. NOVEMBRA 2023. GODINE, SA POČETKOM U 14 SATI

   

   

          Sjednica će se održati u sali za sastanke na III spratu Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara, ulica Stevana Nemanje br. 2.

  Za sjednicu predlažem sljedeći

  DNEVNI RED:

   

  1. Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni budžeta grada Novog Pazara sa izmjenama i dopunama Kadrovskog plana Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove grada Novog Pazara za 2023. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan Grada Novog Pazara od 2023-2025. godine;
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program energetske efikasnosti grada Novog Pazara za period 2023-2025, sa Planom energetske efikasnosti za 2023. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg plana rada PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2022/2023. godinu;
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2023/2024. godinu;
  6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Novi Pazar;
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju tromjesečnog Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ za period od 1. januara do 30. septembra 2023. godine;
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola na području grada Novog Pazara;
  9. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  10. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana ŠOMO „Stevan Mokranjac“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih;
  11. Prijedlog Rješenja o formiranju radne grupe za sprovođenje posla i koordinacija izgradnje sekundarnog gasovoda na teritoriji grada Novog Pazara;
  12. Prijedlog Rješenja o otuđenju Šaćirović Izetu i Šaćirović Abazu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 7/382 na kat. parceli br. 7174 KO Novi Pazar;
  13. Prijedlog Rješenja o otuđenju Muratović Muratu, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udeo grada Novog Pazara od 11/271 na kat. parceli broj 25066 KO Novi Pazar; (dopunska tačka 1)
  14. Prijedlog Rješenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije grada Novog Pazara; (dopunska tačka 2)
  15. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn tekstila i kože Novi Pazar; (dopunska tačka 3)
  16. Prijedlog Zaključka 1; (dopunska tačka 4)
  17. Prijedlog Zaključka 2; (dopunska tačka 5)

  PREDSEDNIK PRIVREMENOG ORGANA

  Nihat Biševac

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar